От Лука свето Евангелие - Глава  5

  1 Веднъж, когато народът се притискаше към Него, за да слуша словото Божие, а Той стоеше при Генисаретското езеро,

  2 видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, плавеха мрежите.

  3 Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.

  4 А когато престана да говори, рече Симону: отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба.

  5 Симон Му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се мъчихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.

  6 Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше.

  7 И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.

  8 Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Иисусови и рече: иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек.

  9 Защото ужас обвзе него и всички, които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях,

10 тъй също и Иакова и Иоана, синове Зеведееви, които бяха другари на Симона. И рече Иисус на Симона: не бой се; отсега ще ловиш човеци.

11 И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

12 Когато Иисус беше в един град, дойде един човек, цял в проказа, и, като видя Иисуса, падна ничком, па Го молеше и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти.1

13 Иисус протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И веднага проказата се махна от него.

14 И заповяда му да не обажда никому, а иди, каза, и се покажи на свещеника и принеси за очистването си, както е заповядал Моисей, тям за свидетелство.2

15 Но още повече се разнасяше мълвата за Него, и голямо множество народ се стичаше да Го слуша и да се цери при Него от болестите си.

16 А Той отиваше в самотни места и се молеше.

17 Един ден, когато Той поучаваше, и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Иудея, и от Иерусалим, и Той имаше сила Господня да ги изцерява, -

18 ето, някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитваха да го внесат и сложат пред Него;3

19 и като не намериха, отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Иисуса.

20 И Той, като видя вярата им, рече му: човече, прощават ти се греховете.

21 Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: кой е Тоя, Който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

22 Иисус, като разбра помислите им, отговори им и рече: какво размишлявате в сърцата си?

23 Кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи?

24 Но, за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си постелката и върви у дома си.

25 И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.

26 И ужас обвзе всички, и славеха Бога; и като бяха изпълнени със страх, казваха: чудни работи видяхме днес.

27 След това Иисус излезе и видя едного митаря, на име Левий, който седеше на митницата, и му рече: върви след Мене.4

28 И той, като остави всичко, стана и тръгна след Него.

29 И приготви за Него Левий у дома си голяма гощавка; и там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях.

30 А книжниците и фарисеите роптаеха и казваха на учениците Му: защо ядете и пиете с митари и грешници?

31 А Иисус им отговори и рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните;

32 не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.5

33 А те Му рекоха: защо учениците Иоанови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а Твоите ядат и пият?

34 Той им рече: нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът?

35 Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.

36 При това им каза притча: никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха; инак, и новата ще раздере, и на старата не ще прилича кръпка от новата.6

37 И никой не налива ново вино във вехти мяхове; инак, новото вино ще спука мяховете, и само ще изтече, и мяховете ще се изхабят;

38 но ново вино трябва да се налива в нови мяхове; тогава ще се запази и едното, и другото.

39 И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново; понеже казва: старото е по-добро.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 8:2, Марк. 1:40

2 Лев. 14:3-4, Мат. 8:4, Марк. 1:44

3 Мат. 9:2, Марк. 2:3

4 Мат. 9:9, Марк. 2:14

5 Мат. 9:13, Марк. 2:17

6 Мат. 9:16, Марк. 2:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава