От Лука свето Евангелие - Глава  6

  1 В съботата, първа след втория ден на Пасха, случи Му се да минава през посевите, и учениците Му късаха класове и, като ги стриваха с ръце, ядяха.1

  2 А някои от фарисеите им рекоха: защо вършите това, което не бива да се върши в събота?

  3 Иисус им отговори и рече: нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него?2

  4 Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде, и даде на ония, които бяха с него?3

  5 И рече им: Син Човеческий е господар и на съботата.

  6 Случи Му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала.4

  7 А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да намерят обвинение против Него.

  8 Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: стани и се изправи насред. И той стана и се изправи.

  9 Тогава Иисус им рече: ще ви попитам: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби? Те мълчаха.

10 И като ги изгледа всички, рече на човека: протегни си ръката. Той така и направи; и ръката му стана здрава като другата.

11 А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Иисуса.

12 През ония дни Той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

13 А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече апостоли:5

14 Симона, когото и нарече Петър, и брата му Андрея, Иакова и Иоана, Филипа и Вартоломея,

15 Матея и Тома, Иакова Алфеев и Симона, наричан Зилот,

16 Иуда Иаковов и Иуда Искариот, който и стана предател.

17 И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Иудея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си;6

18 бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха.

19 И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.7

20 И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие.8

21 Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.9

22 Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески.10

23 Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците.11

24 Обаче, горко вам, богати, защото си получавате утехата.

25 Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.12

26 Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците.13

27 Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят,14

28 благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят.

29 На тогова, който те удари по страната, обърни и другата; а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата.15

30 Всекиму, който ти проси, давай, и от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.

31 И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.16

32 И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.

33 И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото.

34 И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.

35 Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.17

36 И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.18

37 Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете;19

38 давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.20

39 Каза им и притча: нима може слепец слепеца да води? не ще ли паднат и двамата в яма?21

40 Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си.22

41 А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш?23

42 Или, как можеш каза на брата си: остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.24

43 Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод.25

44 Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не от тръни берат смокини, нито от къпина късат грозде.26

45 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.27

46 И защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършите, каквото казвам?28

47 Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича.

48 Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък.29

49 А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и срутването и биде голямо.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 23:25, Мат. 12:1, Марк. 2:23

2 1 Царств. 21:6, Мат. 12:4, Марк. 2:26

3 Изх. 29:32, Лев. 8:31, 24:9, Мат. 12:4, Марк. 2:26

4 Мат. 12:9, Марк. 3:1

5 Мат. 10:1, Марк. 3:13

6 Мат. 4:25

7 Марк. 5:30

8 Мат. 5:3

9 Ис. 55:1, 61:2, 65:13

10 Мат. 5:11

11 2 Парал. 36:16, Неем. 9:26, Ис. 35:10

12 Притч. 14:13, Ис. 65:13

13 Ис. 30:10, Иоан 7:7

14 Изх. 23:4, Притч. 25:21, Мат. 5:44

15 Мат. 5:39, Рим. 12:17, 1 Кор. 6:7

16 Тов. 4:15, Мат. 7:12

17 Втор. 15:8, Мат. 5:45

18 Мат. 5:48

19 Мат. 7:2, Рим. 2:1, 1 Кор. 6:7

20 Притч. 19:17, Мат. 7:2, Марк. 4:24

21 Ис. 42:19, Мат. 15:14

22 Мат. 10:24, Иоан 13:16, 15:20

23 Мат. 7:3

24 Притч. 18:18

25 Мат. 7:18, 12:33

26 Мат. 7:16

27 Мат. 12:34-35

28 Мал. 1:6, Мат. 7:21, Иак. 1:22, Рим. 2:13

29 Мат. 7:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава