От Лука свето Евангелие - Глава  8

  1 След това Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше царството Божие, и с Него бяха дванайсетте,

  2 и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса,1

  3 и Иоана, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сусана, и много други, които Му услужваха с имотите си.

  4 А когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стичаха при Него, Той почна да говори с притча:2

  5 излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха;

  6 а други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага;

  7 други пък паднаха между тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха;

  8 а други паднаха на добра земя и, като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!

  9 А учениците Му Го попитаха и рекоха: какво значи тая притча?

10 Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират.3

11 Тая притча значи: семето е словото Божие;

12 а това, що падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят;4

13 а това, що падна на камък, са ония, които, кога чуят словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват;5

14 а това, що падна между тръните, са ония, които чуят словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод;6

15 а това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!

16 И никой, като запали светило, не го захлупва със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат.7

17 Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.8

18 Внимавайте, прочее, как слушате; понеже, който има, ще му се даде; а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.9

19 И дойдоха при Него майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа.10

20 И Му обадиха, като казваха: майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят.

21 А Той им отговори и рече: Моя майка и Мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.

22 Един ден, Той влезе с учениците Си в кораб и им рече: да преминем отвъд езерото. И потеглиха.11

23 Когато плуваха, Той заспа. На езерото се подигна бурен вятър, и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност.

24 Приближиха се, събудиха Го и рекоха: Наставниче, Наставниче, загиваме! А Той, като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно; и те се уталожиха, и настана тишина.

25 Тогава Той им рече: де е вярата ви? А те в страх и почуда казваха един другиму: кой ли е Тоя, че и на ветровете и на водата заповядва, и Му се покоряват?12

26 И преплуваха в Гадаринската страна, която е срещу Галилея.13

27 А когато излезе на брега, срещна Го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше, а по гробищата.

28 Той, като видя Иисуса, извика, падна пред Него и с висок глас рече: какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Моля Ти се, не ме мъчи!

29 Защото Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек; понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше оковите, и гонен биваше от беса по пущинаците.

30 Иисус го попита и рече: как ти е името? Той рече: легион; защото много бесове бяха влезли в него.

31 И те молеха Иисуса да не им заповядва да идат в бездната.

32 А там по рътлината пасеше голямо стадо свини; и бесовете Го молеха, да им позволи да влязат в тях. И им позволи.

33 Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в езерото и се издави.

34 Свинарите, като видяха станалото, избягаха, та разказаха в града и околността.

35 И излязоха да видят станалото; и като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Иисусови, облечен и със здрав ум; и се изплашиха.

36 А ония, които бяха видели, разказаха им, как се спаси бесният.

37 И целият народ от Гадаринската околност Го молеше да си отиде от тях; понеже бяха обвзети от голям страх. Той влезе в кораба и се завърна.

38 Човекът пък, от когото излязоха бесовете, Го молеше да бъде с Него; но Иисус го отпрати и рече:

39 върни се в къщата си и разказвай, какво ти стори Бог. Той отиде и разправяше по целия град, какво му бе сторил Иисус.

40 А когато Иисус се върна, народът Го посрещна, защото всички Го очакваха.

41 И ето, дойде един човек, на име Иаир, който беше началник на синагогата, и, като падна пред нозете на Иисуса, молеше Го да отиде дома му,14

42 защото той имаше едничка дъщеря, на около дванайсет години, и тя беше на умиране. А когато Иисус отиваше, народът се притискаше о Него.

43 И една жена, която от дванайсет години страдаше от кръвотечение и която бе разнесла по лекари целия си имот и не могла да бъде излекувана ни от едного,

44 приближи се изотзад, допря се до края на дрехата Му; и веднага кръвотечението й престана.

45 И рече Иисус: кой се допря до Мене? И когато всички се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с Него: Наставниче, народът Те обкръжава и притиска, а питаш: кой се допря до Мене?15

46 Но Иисус рече: допря се някой до Мене, понеже усетих, че излезе сила от Мене.

47 Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтреперена се приближи и, като падна пред Него, изяви Му пред целия народ, защо се бе допряла до Него, и как веднага се е излекувала.

48 А Той й рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром!

49 Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата, и му рече: дъщеря ти умря; не прави труд на Учителя.16

50 Но Иисус, като чу това, отговори му и рече: не бой се, само вярвай, и спасена ще бъде.

51 А когато стигна в дома, не позволи никому да влезе, освен на Петра, Иоана и Иакова, и на бащата и майката на момичето.

52 Всички плачеха и ридаеха за нея. Но Той рече: не плачете; тя не е умряла, а спи.

53 И смееха Му се, защото знаеха, че тя е умряла.

54 А Той, като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика: момиче, стани!

55 И възвърна се духът й; тя веднага стана; и Той заповяда да й дадат да яде.

56 И се почудиха родителите й. А Той им заповяда да не казват никому за станалото.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 15:40, 16:9

2 Мат. 13:2-3, Марк. 4:1-2

3 Ис. 6:9-10, Мат. 13:14, Марк. 4:12, Иоан 12:40

4 Мат. 13:19, Марк. 4:15

5 Иез. 33:31

6 Мат. 13:22, Марк. 4:18, 10:23, Лук. 18:23, 1 Тим. 6:9

7 Мат. 5:15, Марк. 4:21, Лук. 11:33

8 Иов 12:22, Мат. 10:26, Лук. 12:2

9 Мат. 13:12, 25:29, Марк. 4:25

10 Мат. 12:46, Марк. 3:31

11 Мат. 8:23, Марк. 4:35

12 Иов 26:12, Пс. 88:10

13 Мат. 8:28, Марк. 5:1

14 Мат. 9:18, Марк. 5:22

15 Марк. 5:30

16 Марк. 5:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава