От Иоана свето Евангелие - Глава  1

  1 В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.1

  2 То беше в начало у Бога.

  3 Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.2

  4 В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.

  5 И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.3

  6 Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;4

  7 той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.

  8 Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

  9 Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.5

10 В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна.

11 Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха.6

12 А на всички ония, които Го приеха, - на вярващите в Неговото име, - даде възможност да станат чеда Божии;7

13 те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.8

14 И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.9

15 Иоан свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за Когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.10

16 И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат;11

17 защото Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа.12

18 Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни.13

19 И това е свидетелството на Иоана, когато иудеите проводиха от Иерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти?14

20 Той изповяда, и не се отрече; той изповяда: не съм аз Христос.15

21 И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не.

22 Тогава му рекоха: кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?

23 Той рече: "аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен", както е казал пророк Исаия.16

24 А пратените бяха измежду фарисеите;

25 те го попитаха и му рекоха: защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?

26 Иоан им отговори и рече: аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате.

27 Той е Идещият след мене, Който ме изпревари, и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му.

28 Това стана във Витавара, отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.

29 На другия ден Иоан вижда Иисуса, че отива към него, и казва: ето Агнецът Божии, Който взима върху Си греха на света.17

30 Този е, за Когото аз казах: след мене иде Мъж, Който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.

31 Аз Го не познавах; но, за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.18

32 И свидетелствуваше Иоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него.19

33 Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.

34 И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.

35 На другия ден пак стоеше Иоан, и двама от учениците му.

36 И като се вгледа в Иисуса, Който вървеше, рече: ето Агнецът Божий.

37 Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Иисуса.

38 А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: какво търсите? Те Му отговориха: Рави! (което значи: учителю) де живееш?

39 Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха, де живее; и престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.

40 Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Иоана и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симона Петра.

41 Той пръв намира брата си Симона и му казва: намерихме Месия (което значи Христос);

42 и заведе го при Иисуса. А Иисус, като се вгледа в Него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър - камък).20

43 На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва: върви след Мене.

44 А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.

45 Филип намира Натанаила и му казва: намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.21

46 А Натанаил му рече: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж.

47 Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

48 Натанаил Му казва: отде ме познаваш? Иисус отговори и му рече: преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.

49 Натанаил Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.

50 Иисус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.

51 И казва му: истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.22


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 8:22, 1 Иоан 1:1-2

2 Бит. 1:3, Пс. 32:6

3 Иоан 3:19

4 Мат. 3:1

5 Ис. 60:1

6 Мат. 15:24

7 Рим. 8:15, Гал. 3:26

8 Иоан 3:5

9 Мат. 1:16, 17:2, Иоан 17:24, 2 Кор. 3:9, Евр. 2:11

10 Мат. 3:11

11 Еф. 1:6, Кол. 1:19

12 Изх. 20:1, Рим. 3:24

13 Изх. 33:20, 1 Иоан 4:12, 1 Тим. 6:16

14 Иоан 5:33

15 Иоан 3:28, Деян. 13:25

16 Ис. 40:3, Мат. 3:3, Марк. 1:3, Лук. 3:4

17 Изх. 12:3, Ис. 53:7

18 Марк. 1:4

19 Мат. 3:16, Марк. 1:10, Лук. 3:22, Иоан 6:27

20 Мат. 16:18

21 Бит. 49:10, Втор. 18:15, Пс. 39:8, Ис. 4:2, 7:14, 9:6, 40:11, 45:8, 53:1, Иер. 23:5, 33:14, Иез. 34:23, 37:24, Дан. 9:24, Мих. 5:2, Зах. 9:9

22 Бит. 28:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава