От Иоана свето Евангелие - Глава  10

  1 Истина, истина ви казвам: който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача отдругаде, той е крадец и разбойник;

  2 а който влиза през вратата, пастир е на овците:

  3 нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда;

  4 и кога изведе овците си, върви пред тях; а овците вървят подире му, понеже познават гласа му;

  5 подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават.

  6 Тая притча им каза Иисус. Но те не разбраха, за какво им говореше.

  7 Тогава Иисус пак им рече: истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците.

  8 Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха.1

  9 Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери.2

10 Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие.

11 Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за овците;3

12 а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и разпръсва овците.

13 Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците.

14 Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават.4

15 Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца; и душата Си полагам за овците.

16 Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир.5

17 Затова Ме люби Отец, защото Аз Си давам душата, за да я приема пак.6

18 Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. Имам власт, да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си.7

19 Поради тия думи пак произлезе разпра между иудеите.

20 И мнозина от тях казваха: бяс има и не е в Себе Си; защо Го слушате?8

21 Други казваха: това не са думи на бесен: може ли бяс да отваря очи на слепи?

22 И настана тогава в Иерусалим празник Обновение, и зима беше.9

23 И ходеше Иисус в храма, в притвора Соломонов.

24 Тогава иудеите Го заобиколиха и Му казваха: докога ще измъчваш душите ни? Ако си Ти Христос, кажи ни открито.

25 Иисус им отговори: казах ви, ала не вярвате; делата, които Аз върша в името на Моя Отец, те свидетелствуват за Мене.10

26 Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци, както ви рекох.11

27 Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми,

28 и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки; и никой не ще ги грабне от ръката Ми.

29 Моят Отец, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми.12

30 Аз и Отец едно сме.

31 Тогава иудеите пак грабнаха камъни, за да Го убият.13

32 Иисус им отговори: много добри дела ви показах от Моя Отец; за кое от тия дела с камъни Ме замеряте?

33 Иудеите Му отговориха и рекоха: не за добро дело с камъни Те замеряме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог.

34 Иисус им отговори: не е ли писано в Закона ви: "Аз рекох: богове сте"?14

35 Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието),

36 на Тогова ли, Когото Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божий?15

37 Ако не върша делата на Моя Отец, не Ми вярвайте;

38 ако пък върша, макар на Мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в Мене, и Аз съм в Него.16

39 Тогава пак искаха да Го хванат; но Той се измъкна из ръцете им

40 и отиде пак отвъд Иордан, на мястото, дето по-преди Иоан кръщаваше, и остана там.17

41 Мнозина дойдоха при Него и казваха, че Иоан не бил сторил никакво чудо; но всичко, що Иоан бил казал за Него, било истинско.18

42 И мнозина там повярваха в Него.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 23:1, 50:6, Иез. 34:2

2 Пс. 22:2

3 Пс. 22:1, Ис. 40:11, Изх. 34:13, 37:24, 1 Петр. 2:25, 5:4

4 Иез. 34:11, 2 Тим. 2:19

5 Иез. 37:22

6 Ис. 53:11

7 Иоан 2:19, 14:31

8 Марк. 3:21, Иоан 7:20

9 1 Мак. 4:59

10 Иоан 5:36

11 Иоан 8:19, 1 Иоан 4:6

12 Втор. 33:3

13 Иоан 5:18

14 Пс. 81:6

15 Иоан 6:27

16 Иоан 14:10, 17:21

17 Иоан 1:28

18 Иоан 5:33

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава