От Иоана свето Евангелие - Глава  14

  1 Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.

  2 В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.

  3 И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз.1

  4 А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.

  5 Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?

  6 Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.2

  7 Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го.

  8 Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни.

  9 Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца?

10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.

11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

12 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.

13 И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.3

14 Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.

15 Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.

16 И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,

17 Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.4

18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

19 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете.5

20 В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.

21 Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; а който Ме люби, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам.

22 Иуда (не Искариот) Му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?

23 Иисус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.6

24 Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е пратил.7

25 Това ви казах, бидейки с вас.

26 А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.8

27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.9

28 Чухте, че Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене.

29 И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.

30 Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо.10

31 Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете, да си идем оттук.11


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 17:24, 1 Сол. 4:17

2 Ис. 35:8, Иоан 1:14, 1:17, 6:33, 6:40, 8:32, 10:28, 11:25, 1 Иоан 5:20, Еф. 1:13

3 Мат. 7:7, Марк. 11:24, Лук. 11:9, Иоан 15:7, 16:23, Иак. 1:6

4 Иоан 16:13, 1 Кор. 2:14

5 Иоан 11:25, 1 Сол. 4:14

6 Зах. 2:10, 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20

7 Иоан 12:49

8 Иоан 15:26

9 Фил. 4:7

10 Иоан 12:31, 16:11

11 Иоан 10:18, Евр. 10:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава