От Иоана свето Евангелие - Глава  15

  1 Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят.

  2 Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод.1

  3 Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал.2

  4 Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.

  5 Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо.3

  6 Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.4

  7 Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.5

  8 С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.

  9 Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов.

10 Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.

11 Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

12 Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.6

13 Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.

14 Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.

15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.7

16 Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.8

17 Това ви заповядвам: да любите един другиго.

18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.9

19 Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

20 Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.10

21 Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил.11

22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега нямат извинение за греха си.

23 Който Мене мрази, мрази и Отца Ми.

24 Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми.

25 Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина.12

26 А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;13

27 а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.14


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 15:13, Гал. 5:22

2 Иоан 13:10, 1 Иоан 2:7

3 Деян. 4:12

4 Иез. 15:4, Мат. 3:10, 7:19

5 Иоан 14:13, 16:23, 1 Иоан 3:22

6 Иоан 13:34, 1 Иоан 3:11, 4:21, Еф. 5:2, 1 Сол. 4:9

7 Еф. 1:9, 3:5

8 Марк. 16:15

9 1 Иоан 3:13

10 Мат. 10:24, 24:9, Марк. 13:9, Лук. 21:12, Иоан 13:16

11 Иоан 16:3

12 Пс. 68:5, 34:19

13 Лук. 24:49, Иоан 14:26

14 Деян. 1:8, 2:32, 1 Петр. 5:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава