От Иоана свето Евангелие - Глава  18

  1 Като каза това Иисус, излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе Сам Той и учениците Му.1

  2 А това място знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците Си.

  3 Тогава Иуда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери, светила и с оръжия.2

  4 А Иисус, знаейки всичко, каквото щеше да стане с Него, излезе и им рече: кого търсите?

  5 Отговориха Му: Иисуса Назорея. Иисус им казва: Аз съм. С тях стоеше и Иуда, който Го предаваше.

  6 И като им рече: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

  7 Пак ги попита: кого търсите? Те рекоха: Иисуса Назорея.

  8 Иисус отговори: казах ви, че съм Аз; и тъй, ако Мене търсите, тях оставете да си идат;

  9 за да се сбъдне словото, казано от Него: "от ония, които си Ми дал, никого не погубих".3

10 А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Малх.4

11 Но Иисус рече на Петра: тури ножа си в ножницата; да не изпия ли чашата, която Ми е дал Отец?

12 Тогава четата и хилядникът и слугите иудейски хванаха Иисуса и Го вързаха,

13 и отведоха Го първом при Ана; защото той беше тъст на Каиафа, който през нея година беше първосвещеник.5

14 А Каиафа беше оня, който бе дал на иудеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа.6

15 След Иисуса вървяха Симон Петър и другият ученик; а тоя ученик беше познат на първосвещеника, и влезе с Иисуса в двора първосвещеников.

16 А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, та говори на вратарката, и въведе Петра.

17 Тогава слугинята-вратарка казва на Петра: да не си и ти от учениците на Този Човек? Той отговаря: не съм.7

18 А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже беше студено, и стояха, та се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше.

19 А първосвещеникът попита Иисуса за учениците Му и за учението Му.

20 Иисус му отговори: Аз открито говорих на света; Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират иудеите, и скришом нищо не съм говорил.

21 Защо питаш Мене? Питай ония, които са слушали, що съм им говорил; ето, те знаят, що съм говорил.

22 Когато Той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисуса и рече: тъй ли отговаряш на първосвещеника?

23 Иисус му отвърна ако говорих зле, докажи злото; ако ли - добре, защо Ме биеш?

24 Тогава Ана Го прати вързан при първосвещеник Каиафа.8

25 А Симон Петър стоеше и се грееше. И рекоха му: да не си и ти от Неговите ученици? Той се отрече и каза: не съм.

26 Един от слугите първосвещеникови, сродник на оногова, комуто Петър бе отрязал ухото, казва: не те ли видях аз в градината с Него?

27 Петър пак се отрече; и тозчас петел пропя.

28 Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.9

29 Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате Тоя Човек?

30 Отговориха му и рекоха: ако Той не беше злодеец, не щяхме да ти Го предадем.

31 Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого;

32 за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.10

33 Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският Цар?

34 Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене?

35 Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?

36 Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук.11

37 А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.12

38 Пилат Му рече: що е истина? И като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не намирам никаква вина у Него.

39 Но у вас има обичай, да ви пускам едного за Пасха; желаете ли да ви пусна Царя Иудейски?13

40 Тогава пак закрещяха всички, казвайки: не Него, а Варава. Варава пък беше разбойник.14


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 26:32

2 Мат. 26:47, Марк. 14:43, Лук. 22:47, Деян. 1:16

3 Иоан 17:6, 17:12

4 Мат. 26:51

5 Мат. 26:57, Марк. 14:53, Лук. 22:54

6 Иоан 11:50

7 Мат. 26:69, Марк. 14:66, Лук. 22:56

8 Мат. 26:57, Марк. 14:53, Лук. 22:54

9 Мат. 27:2, Марк. 15:1, Лук. 22:66

10 Мат. 27:11, Марк. 15:2, Лук. 23:3

11 Дан. 2:44

12 1 Тим. 6:13

13 Мат. 27:15, Марк. 15:6, Лук. 23:17

14 Деян. 3:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава