От Иоана свето Евангелие - Глава  19

  1 Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува.1

  2 И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница,

  3 и думаха: радвай се, Царю Иудейски! и Му удряха плесници.

  4 Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви Го, за да разберете, че не намирам у Него никаква вина.2

  5 Тогава Иисус излезе вън с трънения венец и в багреница. И рече им Пилат: ето Човекът!

  6 А когато първосвещениците и слугите Го видяха, завикаха и казваха: разпни, разпни Го! Пилат им казва: вие Го вземете и разпнете, защото аз не намирам у Него вина.3

  7 Иудеите му отговориха: ние имаме закон, и по нашия закон Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син Божий.4

  8 Когато Пилат чу тая дума, повече се уплаши.

  9 И пак влезе в преторията и рече на Иисуса: отде си Ти? Но Иисус му не даде отговор.5

10 Пилат Му казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да Те разпна, и власт имам да Те пусна?

11 Иисус отговори: ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; затова по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.6

12 От това време Пилат търсеше случай да Го пусне. Иудеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря.

13 Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон7, а по еврейски Гавата.

14 Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час. И рече Пилат на иудеите: ето вашия Цар!

15 Ала те завикаха: премахни Го, премахни, разпни Го! Пилат им казва: вашия Цар ли да разпна? Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря.

16 И тогава им Го предаде, за да бъде разпнат. И взеха Иисуса и Го поведоха.

17 И носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по еврейски Голгота;8

18 там Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а посред - Иисуса.

19 А Пилат написа и надпис, и го постави на кръста. Написано беше: Иисус Назорей, Цар Иудейски.

20 Тоя надпис четоха мнозина от иудеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и латински.

21 А първосвещениците иудейски казваха на Пилата: недей писа: Цар Иудейски, но че Той каза: Цар Иудейски съм.

22 Пилат отговори: каквото писах, писах.

23 Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му (и ги разделиха на четири дяла, по един дял на всеки войник,) и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял отгоре додолу.9

24 Тогава рекоха си един другиму: да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието: "разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие". Тъй направиха войниците.10

25 При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.11

26 А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти!

27 После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.

28 След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жеден съм.12

29 Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му.

30 А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух.

31 И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат.13

32 Тогава дойдоха войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия, разпнат с Него.

33 А когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не Му пребиха пищелите;

34 но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода.

35 И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие.

36 Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "кост Негова няма да се строши".14

37 И пак друго Писание казва: "ще погледнат на Тогова, Когото прободоха".15

38 След това Иосиф, от Ариматея (ученик Иисусов, но таен, поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Иисусово.16

39 Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой.17

40 Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите погребват.

41 На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който още никой не бе полаган.

42 Там положиха Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 27:26, Марк. 15:15

2 Иоан 18:38, Деян. 3:13

3 Мат. 27:23, Марк. 15:14, Лук. 23:4, Деян. 13:28

4 Втор. 18:20

5 Ис. 53:7, Иоан 18:33

6 Лук. 22:53

7 Място, постлано с камъни.

8 Мат. 27:33, Марк. 15:22, Лук. 23:33, Евр. 13:12

9 Мат. 27:35, Марк. 15:24, Лук. 23:34

10 Пс. 21:19

11 Лук. 2:35

12 Пс. 68:22, Мат. 27:48

13 Втор. 21:23

14 Изх. 12:46, Числ. 9:12

15 Зах. 12:10, Откр. 1:7

16 Мат. 27:57, Марк. 15:43, Лук. 23:50

17 Иоан 3:2, 7:50

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава