От Иоана свето Евангелие - Глава  2

  1 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там.

  2 Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.

  3 И като се привърши виното, казва Иисусу майка Му: вино нямат.

  4 Иисус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.

  5 Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.

  6 Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.

  7 Иисус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.

  8 Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.

  9 А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца

10 и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.

11 Така Иисус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12 След това слезе в Капернаум Сам Той и майка Му, и братята Му, и учениците Му; и там престояха не много дни.

13 Приближаваше Пасха иудейска, и Иисус възлезе в Иерусалим1

14 и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали.2

15 И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури;

16 и на гълъбопродавците рече: вземете това оттук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.

17 Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: "ревността за Твоя дом Ме изяде".3

18 А иудеите отговориха и Му рекоха: с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?

19 Иисус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.4

20 А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?

21 Той обаче говореше за храма на тялото Си.

22 А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Иисус.5

23 И когато беше в Иерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които Той правеше, повярваха в Неговото име.

24 Но Сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички,6

25 и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже Сам знаеше, що има в човека.7


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 16:1

2 Мат. 21:12, Марк. 11:15, Лук. 19:45

3 Пс. 68:10

4 Мат. 26:61, 27:40, Марк. 14:58, 15:29

5 Пс. 15:8, Ис. 55:3, Мат. 17:23, Деян. 2:25, 13:34

6 Мат. 9:4, Марк. 2:8

7 Пс. 7:10, Иер. 11:20, Иоан 6:64

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава