От Иоана свето Евангелие - Глава  20

  1 В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.1

  2 Затичва се тогава и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и казва им: дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.

  3 Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба.

  4 И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петра и пръв дойде на гроба.

  5 И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе в гроба.

  6 След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят;2

  7 пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а - свита отделно на едно място.

  8 Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва,

  9 защото още не знаеха Писанието, че Той трябва да възкръсне от мъртвите.3

10 Тогава учениците се върнаха пак у тях си.

11 А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба;4

12 и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово.

13 И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили.

14 Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус.5

15 Иисус й казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.

16 Иисус й казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: "Равуни!" което значи Учителю.

17 Иисус й казва: не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.6

18 Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това й казал.

19 А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!7

20 И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.8

21 А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.9

22 И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.

23 На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.10

24 А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.

25 Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.11

26 След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!

27 После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28 Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!

29 Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.12

30 И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.13

31 А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.14


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 28:1, Марк. 16:1, Лук. 24:1

2 Лук. 24:12

3 Пс. 15:10, Ис. 53:11, Иоан 2:1

4 Мат. 28:1, Марк. 16:5

5 Мат. 28:9, Марк. 16:9

6 Пс. 21:23, Мат. 28:10, Рим. 8:29, Евр. 2:11

7 Марк. 16:14, Лук. 24:36, Деян. 13:31, 1 Кор. 15:5, 15:7

8 Иоан 21:25

9 Иоан 17:18

10 Мат. 16:19, 18:18

11 Иоан 19:34

12 1 Петр. 1:8, 2 Кор. 5:7

13 Иоан 21:25

14 Иоан 3:15, Рим. 15:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава