От Иоана свето Евангелие - Глава  21

  1 След това пак се яви Иисус на учениците Си при Тивериадско море. А се яви тъй:1

  2 бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му.

  3 Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ.

  4 А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус.2

  5 Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не.

  6 А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба.

  7 Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето.

  8 А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влечаха мрежата с рибата.

  9 А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб.

10 Иисус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте.

11 Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра.

12 Иисус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да Го попита: кой си Ти? понеже знаеха, че е Господ.

13 Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата.3

14 Това беше вече трети път, как Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.

15 А когато се наобядваха, Иисус казва на Симона Петра: Симоне Ионин, любиш ли Ме повече, отколкото тия? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите агънца.

16 Казва му пак втори път: Симоне Ионин, любиш ли Ме? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци.4

17 Казва му трети път: Симоне Ионин, обичаш ли Ме? Петър се натъжи, за дето третия път му каза: обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци.

18 Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.5

19 А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире Ми.

20 А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: Господи, кой ще Те предаде?6

21 Него като видя, Петър дума на Иисуса: Господи, а тоя - какво?

22 Иисус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире Ми.

23 И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Иисус му не рече, че няма да умре, но: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?

24 Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско.7

25 Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.8


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 28:7

2 Лук. 24:16

3 Деян. 10:41

4 Деян. 20:28, 1 Петр. 5:2

5 2 Петр. 1:14

6 Иоан 13:23

7 Иоан 19:35

8 Иоан 20:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава