От Иоана свето Евангелие - Глава  5

  1 Подир това имаше иудейски празник, и възлезе Иисус в Иерусалим.

  2 А в Иерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда1, която има пет притвора;

  3 в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата,

  4 защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат.

  5 Там имаше един човек, болен от трийсет и осем години.

  6 Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш?

  7 Болният му отговори: да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.

  8 Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи.

  9 И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота.

10 Поради това иудеите думаха на изцерения: събота е; не бива да си дигаш одъра.2

11 Той им отговори: Който ме изцери, Той ми рече: вземи одъра си и ходи.

12 Попитаха го: кой е Човекът, Който ти рече: вземи одъра си и ходи?

13 Но изцереният не знаеше, кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място.

14 След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.

15 Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус е, Който го изцери.

16 Затова иудеите гонеха Иисуса и търсеха случай да Го убият, задето вършеше това в събота.

17 А Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз работя.3

18 Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу.4

19 На това Иисус им рече: истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори също и Синът.

20 Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие.

21 Защото, както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, които иска.

22 Защото Отец и не съди никого, но целия съд предаде на Сина,5

23 та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, Който Го е пратил.6

24 Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот.

25 Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят.

26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си;

27 и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески.7

28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий8

29 и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.9

30 Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, Който Ме е пратил.10

31 Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.

32 Има Друг, Който свидетелствува за Мене; и зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелствува за Мене.11

33 Вие бяхте пратени при Иоана, и той засвидетелствува за истината.12

34 Но Аз не от човек приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие.

35 Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му.

36 Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.13

37 И пратилият Ме Отец Сам засвидетелствува за Мене. А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;14

38 и словото Му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате Ономува, Когото е Той пратил.

39 Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене.15

40 Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.16

41 От човеци слава не приемам,

42 но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия.

43 Аз дойдох в името на Моя Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете.

44 Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единаго Бога, не търсите?17

45 Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отца: има против вас обвинител, - Моисей, на когото се вие уповавате.

46 Защото, ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа.18

47 Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на Моите думи?


Предишна глава Следваща глава


1 Дом на милосърдие.

2 Иер. 17:22

3 Иоан 9:4, 14:10

4 Иоан 7:30

5 Мат. 28:18, Деян. 17:31, 1 Петр. 4:5

6 1 Иоан 2:23

7 Дан. 7:14

8 Ис. 26:19, Дан. 12:2, 1 Кор. 15:52

9 Мат. 25:46, Откр. 14:11

10 Мат. 26:39

11 Мат. 3:17

12 Иоан 1:19

13 Иоан 10:25

14 Втор. 4:12, Мат. 3:17

15 Втор. 18:15, Ис. 9:6, 53:1

16 Иоан 1:11, 3:19

17 Иоан 12:43

18 Бит. 3:15, 12:3, 18:8, 49:10, Втор. 18:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава