От Иоана свето Евангелие - Глава  7

  1 После това Иисус ходеше по Галилея, защото по Иудея не искаше да ходи, понеже иудеите търсеха да Го убият.

  2 Приближаваше иудейският празник Разпъване шатри.1

  3 Тогава Му рекоха братята Му: замини оттук и иди в Иудея, за да видят и Твоите ученици делата, що вършиш.

  4 Защото никой не върши нещо скришом, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи Себе Си на света.

  5 Защото нито братята Му вярваха в Него.

  6 На това Иисус им рече: Моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е сгодно.

  7 Светът вас не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствувам за него, че делата му са лоши.2

  8 Вие идете на тоя празник: Аз още няма да ида на тоя празник, защото времето Ми още не се е изпълнило.

  9 Това като им каза, остана си в Галилея.

10 Но, когато братята Му отидоха, отиде и Той на празника, не явно, а някак си скришом.

11 А иудеите Го диреха на празника и казваха: де е Онзи?

12 И имаше голям ропот у народа за Него: едни казваха, че Той е добър; други пък казваха: не, но заблуждава народа.3

13 Но никой не говореше за Него открито, поради страх от иудеите.4

14 Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Иисус в храма и поучаваше.

15 И чудеха се иудеите, казвайки: как Тоя знае книга, когато не се е учил?

16 Иисус им отговори и рече: учението Ми не е Мое, а на Оногова, Който Ме е пратил;5

17 който иска да върши волята Му, ще разбере, дали учението Ми е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.6

18 Който говори от себе си, търси своята си слава; а който търси славата на Оногова, Който Го е пратил, Той е истинен, и в Него няма неправда.

19 Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона. Защо искате да Ме убиете?7

20 Народът отговори и рече: бяс Те е хванал. Кой иска да Те убие?

21 Отговори Иисус и им рече: едно дело извърших, и всички се чудите.

22 Моисей ви даде обрязанието (макар то да не е от Моисея, а от отците), и вие в съботен ден обрязвате човека.8

23 Ако в събота човек приема обрязание, за да не бъде нарушен Моисеевият закон, - на Мене ли се гневите, задето цял човек здрав направих в събота?

24 Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.9

25 Тогава някои иерусалимци думаха: не е ли Тоя, Когото търсят да убият?

26 Ето, явно говори, и нищо Му не казват: да не са се уверили началниците, че Той е наистина Христос?

27 Но Тогова знаем, откъде е; а Христос, кога дойде, никой няма да знае, откъде е.10

28 Тогава Иисус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече: и Мене познавате, и откъде съм знаете; и не дойдох от Себе Си, но има един Истински, Който Ме е пратил, и Когото вие не познавате.11

29 Аз пък Го зная, защото съм от Него, и Той ме е пратил.

30 Искаха, прочее, да Го хванат, ала никой не тури на Него ръка, защото часът Му още не бе дошъл.12

31 И мнозина от народа повярваха в Него и думаха: кога дойде Христос, нима ще направи по-много чудеса от тия, що Тоя направи?13

32 Чуха фарисеите, че народът мълви това за Него; и пратиха фарисеите и първосвещениците слуги да Го хванат.

33 А Иисус им рече: още малко време съм с вас, и ще отида при Оногова, Който Ме е пратил;

34 ще Ме търсите, и не ще Ме намерите; и дето съм Аз, вие не можете да дойдете.14

35 А иудеите думаха помежду си: къде иска Той да иде, та не ще Го намерим? Да не иска да иде при разпръснатите между елините и да поучава елините?

36 Какво значат тия думи, които каза: ще Ме търсите, и не ще Ме намерите; и дето съм Аз, вие не можете да дойдете?

37 А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна глас и рече: който е жаден, да дойде при Мене и да пие.15

38 Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода.

39 Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него; защото Дух Светий още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен.16

40 Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха: Този е наистина Пророкът.17

41 Други казваха: Този е Христос. А други казваха: нима от Галилея ще дойде Христос?

42 Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?18

43 И тъй, у народа произлезе разпра за Него.19

44 А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.

45 Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо Го не доведохте?

46 Слугите отговориха: никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек.

47 Фарисеите им отговориха: да не сте се и вие прелъстили?

48 Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите?

49 Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет.

50 Никодим, който бе ходил нощя при Него и беше един от тях, казва им:20

51 осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят и узнаят, какво върши?21

52 Те му отговориха и рекоха: да не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил.

53 И всеки си отиде у дома си.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 23:34

2 Иоан 3:19

3 Иоан 9:16

4 Иоан 12:42

5 Иоан 8:28, 12:49, 14:24

6 Иоан 8:47

7 Изх. 20:1, Иоан 5:18

8 Бит. 17:10, Лев. 12:3

9 Втор. 1:17, 16:19

10 Мат. 13:55

11 Иоан 8:42

12 Иоан 8:20

13 Иоан 8:30

14 Иоан 13:33

15 Лев. 23:36, Иоан 4:14, Откр. 22:17

16 Ис. 44:3, Иоил 2:28, Зах. 12:10, Деян. 2:17, 2:33

17 Мат. 26:5

18 Мих. 5:2, Мат. 2:6, Лук. 2:4

19 Иоан 9:16

20 Иоан 3:1

21 Втор. 1:17, 17:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава