От Иоана свето Евангелие - Глава  8

  1 А Иисус отиде на Елеонската планина.

  2 И на заранта пак дойде в храма, и всичкият народ дохождаше при Него. А Той седна и ги поучаваше.

  3 Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред,

  4 рекоха Му: Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство;

  5 а Моисей ни е заповядал в Закона такива с камъни да убиваме; Ти, прочее, какво казваш?1

  6 Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание.

  7 А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.

  8 И пак се наведе надолу и пишеше по земята.

  9 А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Иисус сам и жената, която стоеше насред.

10 Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?

11 Тя отговори: никой, Господи! Иисус й рече: и Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши.

12 Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота.2

13 Тогава фарисеите Му казаха: Ти Сам за Себе Си свидетелствуваш: Твоето свидетелство не е истинско.

14 Иисус им отговори и рече: макар Аз Сам да свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми е истинско, защото зная, откъде съм дошъл, и накъде отивам; а вие не знаете, откъде съм дошъл и накъде отивам.

15 Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.

16 Но и ако съдя, съдът Ми е истински, защото Сам не съм, но Аз и Отец, Който Ме е пратил.

17 А в Закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско.3

18 Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си, и Отец, Който Ме е пратил, свидетелствува за Мене.4

19 Тогава Му рекоха: де е Твоят Отец? Иисус отговори: вие не знаете нито Мене, нито Отца Ми; ако знаехте Мене, щяхте да знаете и Отца Ми.

20 Тия думи Иисус изказа при съкровищницата, когато поучаваше в храма; и никой Го не улови, защото часът Му още не бе дошъл.

21 И пак им рече Иисус: Аз отивам, и ще Ме търсите, и в греха си ще умрете. то Аз отивам, вие не можете да дойдете.5

22 Тогава иудеите казваха: да не би да се самоубие, та дума: където Аз отивам, вие не можете да дойдете?

23 Той им рече: вие сте от долните, Аз съм от горните; вие сте от тоя свят, Аз не съм от тоя свят.6

24 Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; наистина, ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греховете си.

25 Тогава Му рекоха: кой си Ти? Иисус им отговори: Аз съм това, което ви и говоря отначало.

26 Много имам за вас да говоря и да съдя; но Тоя, Който Ме е пратил, е истински, и което Аз съм слушал от Него, това и казвам на света.

27 Не разбраха, че им говореше за Отца.

28 А Иисус им рече: кога издигнете Сина Човечески, тогава ще узнаете, че съм Аз; и нищо не върша от Себе Си, но, както Ме е научил Моят Отец, тъй говоря.7

29 Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене; Отец не Ме е оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.

30 Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

31 Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици,

32 и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.8

33 Отговориха Му: ние сме семе Авраамово, и никога никому не сме били роби; как Ти казваш: свободни ще станете?

34 Иисус им отговори: истина, истина ви казвам: всякой, който прави грях, роб е на греха.9

35 А робът не пребъдва вечно вкъщи; синът пребъдва вечно.10

36 И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

37 Зная, че сте семе Авраамово; но търсите да Ме убиете, защото словото Ми се не побира във вас.

38 Аз говоря това, що съм видял у Моя Отец; а вие вършите онова, що сте видели у вашия отец.

39 Отговориха Му и рекоха: наш отец е Авраам. Иисус им рече: да бяхте чеда на Авраама, щяхте да вършите делата Авраамови.11

40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви каза истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил.

41 Вие вършите делата на баща си. На това Му рекоха: ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога.

42 Иисус им рече: да беше Бог ваш Отец, щяхте да Ме обичате, понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога; защото Аз не съм дошъл от Себе Си, а Той Ме прати.

43 Защо не разбирате речта Ми? Защото не можете да слушате словото Ми.

44 Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата.12

45 А понеже Аз говоря истината, не Ми вярвате.

46 Кой от вас ще Ме укори за грях? Ако пък говоря истина, защо Ми не вярвате?

47 Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога.13

48 На това иудеите Му отговориха и рекоха: не казваме ли ние право, че Ти си самарянин, и в Тебе има бяс?

49 Иисус отговори: в Мене бяс няма; но почитам Отца Си, а вие Ме безчестите.

50 Ала Аз не търся Моята слава: има Друг, Който я търси и съди.

51 Истина, истина ви казвам: който спази словото Ми, няма да види смърт вовеки.

52 Тогава иудеите Му рекоха: сега разбрахме, че в Тебе има бяс: Авраам умря, пророците също, а Ти казваш: който спази словото Ми, няма да вкуси смърт вовеки.

53 Нима Ти си по-голям от отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха; на какъв се правиш Ти?

54 Иисус отговори: ако Аз се славя Сам, славата Ми е нищо. Моят Отец е, Който Ме прославя и за Когото вие казвате, че е ваш Бог,14

55 но Го не познахте, пък Аз Го зная. И ако кажа, че Го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но Аз Го зная и пазя словото Му.

56 Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва.15

57 На това иудеите Му рекоха: нямаш още петдесет години - и си видял Авраама?

58 Иисус им рече: истина, истина ви казвам: преди Авраам да е бил, Аз съм.

59 Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху Му; но Иисус се скри и излезе от храма, като мина презсред тях, и така си отиде.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 20:10, Втор. 22:22

2 Иоан 1:5, 9:5, 1 Иоан 1:5

3 Втор. 19:15, 17:6, Мат. 18:16, 2 Кор. 13:1, Евр. 10:28

4 Ис. 42:1, Иоан 5:32

5 Иоан 13:33

6 Иоан 3:31, Кол. 3:1

7 Иоан 7:16, 12:32

8 Ис. 42:7, 61:1, Рим. 6:14

9 2 Петр. 2:19, Рим. 6:16

10 Бит. 21:10

11 Рим. 4:16

12 1 Иоан 3:8

13 Иоан 10:27, 1 Иоан 4:6

14 Иоан 16:14, Деян. 3:13

15 Бит. 15:6, 22:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава