От Иоана свето Евангелие - Глава  9

  1 И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение.

  2 Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?

  3 Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му.

  4 Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи.1

  5 Докле съм в света, светлина съм на света.2

  6 Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия,3

  7 и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал.4

  8 А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше?

  9 Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм.

10 Тогава го питаха: как ти се отвориха очите?

11 Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах.

12 Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная.

13 Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп.

14 А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите.

15 Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам.

16 Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра.5

17 Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е.6

18 Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал

19 и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда?

20 Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;

21 а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.

22 Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа.7

23 Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте.

24 Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник.

25 Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.

26 Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите?

27 Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици?

28 А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.

29 Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.8

30 Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.

31 Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, тогова слуша.9

32 Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден.10

33 Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо.

34 Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън.

35 Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий?

36 Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него?

37 Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е.

38 А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

39 А Иисус рече: за съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи.11

40 Чуха това някои от фарисеите, които бяха с Него, и Му рекоха: нима и ние сме слепи?

41 Иисус им рече: да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях; но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава.12


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 4:34, 12:35

2 Ис. 42:6, Иоан 1:5, 8:12

3 Иоан 11:37

4 Неем. 3:15

5 Иоан 7:43

6 Лук. 7:16, Иоан 4:19

7 Иоан 12:42

8 Изх. 3:6

9 Притч. 15:29, Ис. 1:15, Мих. 3:4

10 Ис. 42:7

11 Мат. 11:25, 2 Кор. 3:14

12 Иоан 15:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава