Деяния на светите апостоли - Глава  1

  1 Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус начена да върши и учи1

  2 до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите, които бе избрал,2

  3 на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше през четирийсет дена и говореше за царството Божие;3

  4 и като се събираше с тях, Той им заповяда: не се отдалечавайте от Иерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от Мене;4

  5 защото Иоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий.5

  6 Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?6

  7 А Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт;

  8 но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.7

  9 И като рече това, както Го те гледаха, Той се подигна, и облак Го подзе изпред очите им.8

10 И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи

11 и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.9

12 Тогава те се върнаха в Иерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Иерусалим колкото един съботен път10.

13 И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и пребиваваха, Петър и Иаков, Иоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда Иаковов.11

14 Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите братя.

15 И в тия дни стана Петър посред учениците и рече

16 (а бяха се събрали около сто и двайсет души): мъже братя! Трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекъл Дух Светий чрез устата Давидови за Иуда, водача на ония, които хванаха Иисуса,12

17 защото той бе причислен към нас и получил бе жребието на тая служба;

18 но със заплатата за своята неправда той придоби нива и, като се струполи ничком, пръсна се през средата, и всичката му вътрешност се изсипа;13

19 и това стана известно на всички жители иерусалимски, тъй че тая нива на техен език бе наречена Акелдама, сиреч, кръвна нива.

20 Защото в книгата на Псалмите е писано: "жилището му да запустее, и да няма кой да живее в него", и: "достойнството му друг да вземе".14

21 И тъй, потребно е, щото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Иисус,

22 начевайки от Иоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, - да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.

23 И поставиха двамина: Иосифа, именуван Варсава, когото нарекоха Иуст, и Матия;

24 след това се помолиха и казаха: Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когото си избрал,

25 да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Иуда, за да отиде на своето място.

26 Хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия; и той биде причислен към единайсетте апостоли.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 1:3

2 Марк. 16:15, Иоан 20:21

3 Мат. 28:7, Марк. 16:14

4 Лук. 24:49, Иоан 14:26

5 Мат. 3:11, Марк. 1:8

6 Дан. 7:18, 7:27, Ам. 9:11

7 Лук. 24:49, Деян. 2:32

8 Марк. 16:19, Лук. 24:51

9 Дан. 7:13, Мат. 25:31, 26:64, 1 Сол. 1:10, Откр. 1:7

10 Разстояние от 2000 крачки.

11 Мат. 10:2

12 Пс. 40:10, Иоан 13:18, 18:3

13 Мат. 27:5

14 Пс. 68:26, 108:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава