Деяния на светите апостоли - Глава  10

  1 Имаше в Кесария един човек, на име Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски,

  2 мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом; той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу.

  3 Около деветия час през деня той видя явно във видение Ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие!

  4 А той се вгледа в него и уплашен каза: какво, Господи? Ангелът му отговори: твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога.

  5 И сега, прати човеци в Иопия и повикай Симона, наречен Петър:

  6 той е на гости у някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.1

  7 Като си отиде Ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от ония, които постоянно се намираха при него,

  8 и, като им разказа всичко, прати ги в Иопия.

  9 На другия ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, Петър около шестия час се качи на плоския покрив на къщата да се помоли.

10 И като поогладня, поиска да яде; докато му приготвяха, той се унесе,

11 и - вижда небето отворено и някакъв съд да слиза към него, сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища и спускано на земята;

12 в него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни.2

13 И чу се глас към него: стани, Петре, заколи и яж!

14 А Петър рече: не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто.

15 И повторно глас биде към него: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.3

16 Това биде три пъти, и съдът пак се дигна към небето.

17 И когато Петър беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя, ето човеците, пратени от Корнилия, разпитвайки за Симоновата къща, спряха се пред вратата

18 и, като повикаха едного, питаха: тук ли гостува Симон, наречен Петър?

19 И докато Петър размисляше за видението, Духът му рече: ето, търсят те трима души.

20 Стани, слез и иди с тях, без да се двоумиш ни най-малко; защото Аз ги пратих.4

21 Като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него, Петър рече: аз съм тоя, когото търсите; по каква работа сте дошли?

22 А те отговориха: стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ иудейски, получи от Ангел светий откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи.

23 Тогава Петър ги покани вътре и нагости. А на другия ден стана и отиде с тях; и някои от иопийските братя заминаха с него.5

24 На следния ден те влязоха в Кесария. А Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели.

25 Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и му се поклони.

26 А Петър го подигна и каза: стани, и аз съм човек!6

27 И разговаряйки с него, влезе и намери мнозина събрани.

28 И каза им: вие знаете, че не е простено на човек иудеин да се събира или да се сближава с другоплеменник; но мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист.7

29 Затова и, бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега, питам, по каква работа пратихте за мене?

30 Корнилий отговори: от четири дена до тоя час постих, а на деветия час се молех у дома си; и ето, застана пред мене един мъж в светла дреха

31 и рече: Корнилие, твоята молитва е чута, и твоите милостини се спомниха пред Бога.

32 И тъй, прати в Иопия и повикай Симона, наречен Петър; той е гостенин у Симона усмаря, край морето; той ще дойде и ще ти говори.

33 Начаса пратих за тебе, и ти добре стори, че дойде. Сега, прочее, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога.

34 Петър проговори и рече: наистина, признавам, че Бог не гледа на лице;8

35 но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.

36 Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Иисуса Христа, Който е Господ на всички.9

37 Вие знаете за станалите по цяла Иудея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иоан:10

38 как Бог помаза с Дух Светий и със сила Иисуса от Назарет, Който изходи Иудея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.11

39 И ние сме свидетели на всичко, що стори Той в Иудейската страна и в Иерусалим, и как Го убиха, като Го повесиха на дърво.12

40 Него Бог възкреси на третия ден и даде Му да се явява -13

41 не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите.14

42 И заповяда ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия над живи и мъртви.

43 За Него, всички пророци свидетелствуват, че всякой, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.15

44 Докато Петър още говореше тия думи, Дух Светий слезе върху всички, които слушаха словото.

45 А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светаго Духа;

46 защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза:16

47 може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Светий, както и ние?17

48 И заповяда им да се кръстят в името на Иисуса Христа. След това го помолиха да престои у тях няколко дни.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 9:43

2 Лев. 11:23, 20:25

3 Мат. 15:11, Рим. 14:14, 1 Тим. 4:4, Тит 1:15

4 Деян. 15:7

5 Деян. 11:12

6 Деян. 14:15, Откр. 19:10, 22:9

7 Мат. 9:11, Иоан 4:9

8 Втор. 10:17, 2 Парал. 19:7, Иов 34:19, 1 Петр. 1:17, Рим. 2:11, Еф. 6:9

9 Еф. 2:17, Фил. 2:11

10 Лук. 4:14

11 Пс. 44:8, Лук. 4:18

12 Деян. 5:32, 13:31

13 Деян. 2:24

14 Мат. 28:7, Лук. 24:30, Деян. 13:31

15 Ис. 55:5, Иер. 31:34, Деян. 9:24, Мих. 7:18, Зах. 13:1, Деян. 15:9

16 Марк. 16:17

17 Деян. 15:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава