Деяния на светите апостоли - Глава  11

  1 Апостолите и братята, които бяха в Иудея, чуха, че и езичниците приели словото Божие.1

  2 И когато Петър възлезе в Иерусалим, обрязаните му натякваха,

  3 думайки: ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях.

  4 А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки:

  5 аз бях в град Иопия и, като се молех, унесох се и видях видение: слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене.

  6 Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни, зверове, влечуги и птици небесни.

  7 И чух глас, който ми думаше: стани, Петре, заколи и яж!

  8 Пък аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми.

  9 А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.

10 Това стана на три пъти; и пак се дигна всичко на небето.

11 И ето, тозчас, трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене.

12 А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек.2

13 Той ни разказа, как видял в къщата си Ангел (светий), който застанал и му рекъл: прати в Иопия човеци и повикай Симона, наречен Петър;

14 той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.

15 И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Светий, както и върху нас отначало.3

16 Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше: "Иоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий".4

17 Ако, прочее, Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу?

18 Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.

19 А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха словото, освен на иудеи.5

20 Имаше някои от тях кипряни и киринейци, които, като влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Иисуса.

21 И ръката Господня беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа.6

22 Дойде слух за това до иерусалимската църква, и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия.

23 Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа,7

24 защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.

25 Тогаз Варнава отиде в Таре да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия.8

26 Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни.

27 През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Иерусалим.9

28 И един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия.10

29 Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да пратят помощ на братята, които живееха в Иудея;11

30 това и сториха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Савла.12


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 10:44

2 Деян. 10:20, 15:7

3 Деян. 2:2

4 Мат. 3:11, Марк. 1:8, Деян. 1:5, 19:4

5 Деян. 8:1

6 Деян. 5:14

7 Деян. 14:22

8 Деян. 9:30

9 Деян. 13:1, 15:32

10 Деян. 21:10

11 Деян. 24:17

12 Рим. 15:25, 2 Кор. 8:4, 9:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава