Деяния на светите апостоли - Глава  19

  1 Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици,1

  2 каза им: като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули, дали има Дух Светий.2

  3 Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Иоановото кръщение.

  4 Павел каза: Иоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, Който иде след него, сиреч, в Христа Иисуса.3

  5 Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Иисуса.

  6 И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Светий, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват.4

  7 Всички бяха около дванайсет души.

  8 А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството Божие.

  9 Но понеже някои се ожесточаваха и упорствуваха, злословейки пътя Господен пред народа, той, като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си Тирана.

10 Това трая до две години, тъй че всички жители на Асия, както иудеи, тъй и елини, чуха словото на Господа Иисуса.5

11 А Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови,6

12 тъй че донасяха и полагаха върху болните кърпи и убруси от снагата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях.

13 Някои пък от иудейските заклинатели-скитници наченаха да изговарят името на Господа Иисуса над ония, които имаха зли духове, и казваха: заклеваме ви в Иисуса, Когото Павел проповядва.

14 Това правеха някои си седем сина на иудейския първосвещеник Скева.

15 А злият дух отговори и рече: Иисуса познавам и Павла зная; но вие кои сте?7

16 И скочи върху им човекът, у когото имаше зъл дух и, като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те, голи и ранени, избягаха от оная къща.

17 Това стана известно на всички иудеи и елини, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх; а името на Господа Иисуса се величаеше.

18 И много от повярвалите идваха, та се изповядваха и откриваха делата си.8

19 А мнозина от ония, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички; при това пресметнаха цената им и намериха, че достига до петдесет хиляди драхми сребро.

20 Тъй мощно растеше и се усилваше словото Господне.9

21 А когато се свърши това, Павел си тури наум, като премине Македония и Ахаия, да иде в Иерусалим, и каза: след като бъда там, трябва да видя и Рим.10

22 И прати в Македония двама от ония, които му служеха - Тимотея и Ераста, а сам остана малко време в Асия.

23 В онова време биде голям смут за пътя Господен:

24 някой си златар, на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставяше на занаятчиите немалко печалба,

25 като събра тях, па и други работници на такива неща, каза: другари, знаете, че от тая работа зависи нашият добър поминък;

26 а пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, тоя Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки.11

27 Тъй че има опасност, не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо, и да загине величието на същата, която цяла Асия и вселената почита.

28 Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха: велика е Артемида Ефеска!

29 И цял град се разбунтува; и като грабнаха Гаия и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището.12

30 А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пускаха.

31 Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молеха да се не показва на зрелището.

32 И тъй, едни крещяха едно, други - друго; защото в събранието имаше безредие, и повечето не знаеха, за какво се бяха събрали.

33 По предложение на иудеите, бе извикан измежду народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа.13

34 Но, когато узнаха, че е иудеин, всички завикаха с един глас и кряскаха около два часа: велика е Артемида Ефеска!

35 А градският писар, като усмири народа, каза: мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и на падналия от Зевса неин идол?

36 Прочее, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено.

37 А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богинята ви хулят.

38 Ако пък Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули: нека се тъжат един против други.

39 Ако пък за друго нещо придиряте, то ще бъде решено в законното събрание.

40 Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 18:21

2 Иоан 7:39

3 Мат. 3:11, Марк. 1:8, Лук. 3:16, Иоан 1:26, Деян. 1:5

4 Деян. 8:17

5 2 Тим. 1:15

6 Марк. 16:20, Иоан 14:12

7 Марк. 1:24, 1:34

8 Мат. 3:6

9 Ис. 55:11, Деян. 6:7, 12:24

10 Деян. 28:14, Рим. 1:11

11 Изх. 20:3, Лев. 19:4, Втор. 5:8, Пс. 96:7, Ис. 40:18, Иер. 10:3, Ав. 2:18

12 Деян. 16:19, 20:4, Кол. 4:10

13 1 Тим. 1:20, 2 Тим. 4:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава