Деяния на светите апостоли - Глава  2

  1 Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.1

  2 И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.2

  3 И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.

  4 И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.3

  5 А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето.

  6 Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор.

  7 И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци?

  8 А как слушаме всички своя си роден говор?

  9 Ние - партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Иудея и Кападокия, на Понт и Асия,

10 на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити4,

11 критяни и араби, - как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?

12 Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това?

13 А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили.

14 Тогава Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: мъже иудеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми:

15 тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня;

16 но това е реченото чрез пророк Иоиля:

17 "и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища;5

18 и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват.

19 И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек.

20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен.

21 И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси".6

22 Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете,

23 Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте;

24 но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.7

25 Защото Давид казва за Него: "винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя.

26 Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.

27 Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление.

28 Ти ми си дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си".8

29 Мъже братя! Нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря и биде погребан, и гробът му е у нас и доднес.9

30 А бидейки пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да Го постави на престола му,10

31 предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата Му не бе оставена в ада, и плътта Му не видя тление.11

32 Тогова Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.12

33 И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате.13

34 Защото Давид не възлезе на небесата; но сам говори: "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна,14

35 докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти".

36 И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.15

37 Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя?

38 А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.

39 Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.16

40 И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от тоя опак род.

41 И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.

42 И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите.

43 Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Иерусалим.

44 А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо;17

45 продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата.

46 И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце,18

47 като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.19


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 23:16, Втор. 16:9

2 Мат. 3:11, Деян. 1:5, 11:15, 19:6

3 Марк. 16:17, 1 Кор. 12:10, 12:28

4 Езичници, приели иудейска вяра.

5 Иоил 2:28-32, Ис. 44:3, Зах. 12:10, Иоан 7:39, Деян. 11:28, 16:9, 21:9

6 Иоил 2:32, Рим. 10:13

7 Иоан 10:18, Деян. 3:15, 4:10

8 Пс. 15:8-11

9 3 Царств. 2:10, Деян. 13:36

10 2 Царств. 7:12, Пс. 131:11, 2 Царств. 7:19, 23:2, Лук. 1:69

11 Пс. 15:10, Деян. 13:37

12 Иоан 15:27, Деян. 3:15

13 Иоан 14:16

14 Пс. 109:1, Мат. 22:44

15 Мат. 28:18

16 Иер. 31:34, Деян. 3:25

17 Деян. 4:32

18 Лук. 24:53, Деян. 20:11

19 Деян. 5:14, 11:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава