Деяния на светите апостоли - Глава  21

  1 А когато се едвам откъснахме от тях и отплувахме, стигнахме право в Кос, а на другия ден в Родос, и оттам в Патара;

  2 и като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се и отплувахме.

  3 След като съзряхме Кипър и го оставихме наляво, плувахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там трябваше корабът да се разтовари.

  4 И като намерихме учениците, останахме там седем дена. Те, по внушение от Духа, думаха на Павла, да не възлиза в Иерусалим.1

  5 А като прекарахме тия дни, излязохме и тръгнахме, и ни изпровождаха всички с жени и деца до отвън града; а на брега коленичихме и се помолихме.2

  6 И след като се простихме един с други, влязохме в кораба, а те се върнаха у тях си.

  7 А ние, като отплувахме от Тир, стигнахме в Птолемаида, поздравихме братята и останахме у тях един ден.

  8 А на другия ден Павел и ние, които бяхме с него, излязохме и дойдохме в Кесария и, като влязохме в къщата на Филипа благовестника, който беше един от седмината дякони, останахме у него.3

  9 Той имаше четири дъщери девици, които пророчествуваха.4

10 Докато ние стояхме у тях много дни, слезе от Иудея един пророк, на име Агав,5

11 и като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически.6

12 Щом чухме това, и ние и тамошните го молехме да не възлиза в Иерусалим.

13 Но Павел отговори: какво правите, та плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Иерусалим за името на Господа Иисуса.7

14 А понеже той се не придумваше, ние си млъкнахме и рекохме: да бъде волята Господня!8

15 След тия дни се приготвихме и възлязохме в Иерусалим.

16 С нас дойдоха и някои ученици от Кесария, които ни водеха при някого си Мнасона, кипрянин, отдавнашен ученик, у когото щяхме да гостуваме.

17 Когато стигнахме в Иерусалим, братята ни приеха с радост.

18 На другия ден Павел влезе с нас при Иакова; дойдоха и всички презвитери.

19 И като ги поздрави Павел, разказа им едно по едно всичко, що Бог бе сторил между езичниците чрез неговата служба.

20 А те, като чуха, славеха Бога; и рекоха му: виждаш, брате, колко десетки хиляди са повярвалите иудеи, и те всички са ревнители на Закона.9

21 А за тебе много им е говорено, че учиш всички иудеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисея, като казваш да не обрязват чедата си, нито да постъпват по обичаите.

22 И тъй, какво да се прави? Бездруго ще се стече много народ, защото ще чуят, че си дошъл.

23 Направи, прочее, що ти казваме: у нас има четирима мъже, които са си дали оброк.

24 Вземи ги, очисти се с тях и тегли им разноските да си острижат главата, и всички да узнаят, че, каквото са чули за тебе, не е нищо, но че и ти сам следваш да пазиш Закона.10

25 А за повярвалите езичници ние писахме, като решихме да не пазят те нищо такова, а само да се въздържат от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство.11

26 Тогава Павел взе ония мъже и, като се очисти с тях, на другия ден влезе в храма и обяви деня, в който се навършват дните на очистянето и в който ще се пренесе за всекиго едного от тях принос.

27 А когато щяха да се свършат седемте дена, асийските иудеи, като го видяха в храма, побуниха целия народ и туриха ръце на него,

28 викайки: мъже израилтяни, на помощ! Тоя човек учи всички навсякъде против народа, против Закона и против това място; при това още и елини въведе в храма, та оскверни това свято място.12

29 Защото преди това бяха видели в града с него ефесеца Трофима и мислеха, че Павел го е въвел в храма.

30 Целият град се раздвижи и народът се стече. И като хванаха Павла, повлякоха го навън от храма; и веднага вратата бидоха затворени.13

31 И когато искаха да го убият, стигна вест до хилядника на полка, че цял Иерусалим се е побунил;

32 а той веднага взе войници и стотници и се спусна срещу тях; те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла;

33 тогава хилядникът се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двои вериги, и питаше: кой е той и какво е направил?14

34 От народа едни крещяха едно, други - друго. А той, като не можеше поради крясъка да узнае истината, заповяда да го водят в стана.

35 А когато стигна до стъпалата, трябваше войниците да го носят, поради насилието от народа;

36 защото множеството народ вървеше подире и викаше: премахни го!

37 Когато щяха да го въведат в стана, Павел каза на хилядника: мога ли да ти кажа нещо? А тоя рече: знаеш ли гръцки?

38 та не си ти, значи, оня египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустинята четирите хиляди мъже разбойници!15

39 А Павел отговори: аз съм иудеин от Тарс, гражданин на тоя чутовен киликийски град; моля те, позволи ми да говоря към народа.16

40 А когато тоя му позволи, Павел се изправи на стъпалата, помаха с ръка на народа и, след като настана дълбоко мълчание, заговори на еврейски език и казваше:


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 20:23

2 Деян. 20:36

3 Деян. 6:5

4 Деян. 2:17-18

5 Деян. 11:28

6 Деян. 20:23, 24:27, 26:29, Еф. 6:20, Фил. 1:13, 2 Тим. 2:9, Евр. 10:34

7 Деян. 20:24

8 Мат. 6:10

9 Деян. 22:3, Рим. 10:2

10 Числ. 6:18, Деян. 18:18

11 Деян. 15:20

12 Деян. 24:6

13 Деян. 26:21

14 Деян. 20:23

15 Деян. 5:36

16 Деян. 22:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава