Деяния на светите апостоли - Глава  27

  1 Когато бе решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и няколко други затворници на един стотник, на име Юлий, от Августовия полк.

  2 Качихме се на един адрамитски кораб и тръгнахме, като щяхме да плуваме около асийските места. С нас беше Аристарх, македонец от Солун.1

  3 На другия ден стигнахме в Сидон. Юлий, постъпвайки с Павла човеколюбиво, позволи му да отиде при приятелите си и да се възползува от грижите им.2

  4 Като тръгнахме оттам, минахме под Кипър, понеже ветровете бяха противни,

  5 и, като преплувахме морето покрай Киликия и Памфилия, слязохме до Мира Ликийска.

  6 Там стотникът намери един александрийски кораб, който плуваше за Италия, и ни прехвърли на него.

  7 И плавайки полека доста дни, едва стигнахме срещу Книд, защото вятърът ни пречеше, и преплувахме под Крит край Салмона.

  8 И като минахме с мъка край Салмона, стигнахме до едно място, наречено Добри Пристанища, близо до което беше град Ласея.

  9 Но, понеже бе минало доста време, и плаването ставаше вече опасно, пък и постът беше вече минал, Павел ги съветваше

10 и им казваше: виждам, мъже, че плаването ще бъде с беди и с голяма щета не само за товара и за кораба, но и за живота ни.

11 Но стотникът се доверяваше повече на кърмиларя и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи.

12 И понеже пристанището не беше пригодно за презимуване, повечето изказаха мнение да се вдигнат и оттам, за да стигнат, ако е възможно, до Финик, критско пристанище, което лежи срещу югозападния и северозападния вятър, и там да презимуват.

13 Но подухна юг, и те, като помислиха, че са получили желаното, тръгнаха и плуваха покрай Крит.

14 Скоро обаче се подигна срещу него бурен вятър, наричан евроклидон3.

15 Корабът биде грабнат тъй, че не можеше да устои на вятъра; и ние се оставихме да ни носят вълните.

16 И, понесени зад едно островче, наричано Клавда, едвам можахме да удържим ладията;

17 като я дигнаха, взеха да употребяват средства да подвържат кораба изотдолу; и понеже се бояха да не заседнат в Сирт4, свиха платната и тъй се носеха.

18 На другия ден, понеже бяхме силно тласкани от бурята, наченаха да изхвърлят товара;

19 а на третия ден ние сами с ръцете си изхвърлихме корабните принадлежности.

20 Но, понеже през много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, па и немалка буря върлуваше, изчезваше нататък всяка надежда да се спасим.

21 И защото не бяха яли дълго време, Павел застана посред тях и каза: мъже братя, трябваше да ме послушате и да не тръгваме от Крит, и щяхме да избегнем тия беди и щети.

22 А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да погине, а само корабът.

23 Защото нощес ми се яви Ангел от Бога, Комуто принадлежа и Комуто служа,

24 и каза: не бой се, Павле, ти трябва да излезеш пред кесаря; и ето, Господ ти подари всички тия, които плуват с тебе.5

25 Затова, братя, бъдете бодри, защото вярвам на Бога, че тъй ще стане, както ми бе речено.

26 Ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров.6

27 Когато настана четиринайсета нощ, откак се носехме по Адриатическо море, към среднощ корабниците взеха да угаждат, че се приближават до някаква земя,

28 и, като измериха дълбочината, намериха двайсет разтега; отидоха малко по-нататък, измериха пак и намериха петнайсет разтега.

29 И понеже се бояха да не връхлетят на скалисти места, хвърлиха откъм кърмилото четири котви, и чакаха да съмне.

30 А когато корабниците искаха да бягат от кораба и спускаха ладия в морето под предлог, че уж ще спущат котва откъм носа,

31 Павел каза на стотника и на войниците: ако тия не останат на кораба, вие не можете се спаси.

32 Тогава войниците отрязаха въжата на ладията и я оставиха да падне вън.

33 И преди да съмне, Павел канеше всички да похапнат, думайки: днес е четиринайсети ден, откак вие в очакване стоите гладни, без да сте вкусили нещо.

34 Затова, моля ви, похапнете си; това ще запази живота ви, защото ни едному от вас няма да падне и косъм от главата.7

35 Като каза това, взе хляб, поблагодари Богу пред всички, разчупи и начена да яде;

36 тогава се ободриха всички, та ядоха и те;

37 а всички на кораба бяхме двеста седемдесет и шест души.

38 А като се нахраниха, почнаха да облекчават кораба, като изхвърлиха житото в морето.

39 Когато се разсъмна, не познаха земята, а съгледаха един залив с плитко крайбрежие, към което се и решиха, ако бъде възможно, да тласнат кораба.

40 И като дигнаха котвите, оставиха се на морето; при това разслабиха връзките на кърмилата, развиха малкото ветрило наспоред вятъра и държаха посока към крайбрежието.

41 Но налетяха на място, дето морето биеше от две страни, и направиха да заседне там корабът; носът се заби и остана неподвижен, а задната част се разбиваше от силата на вълните.8

42 И войниците се надумаха да избият затворниците, за да не би някой да изплава и побегне.

43 Но стотникът, като искаше да спаси Павла, възпря ги от това намерение и заповяда първи да скочат и да излязат на земя ония, които знаят да плават,

44 а другите да излязат - едни на дъски, а други на що-годе от кораба; тъй стана, че всички се спасиха на земята.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 20:4, 2 Кор. 11:23, Кол. 4:10

2 Деян. 24:23

3 Бурен североизточен вятър.

4 Сирт - известно песъчливо място край африканския бряг.

5 Бит. 39:5

6 Деян. 28:1

7 Мат. 10:30

8 2 Кор. 11:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава