Деяния на светите апостоли - Глава  4

  1 Когато те говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и садукеите,

  2 които се ядосваха, задето ония поучаваха народа и проповядваха в Иисусово име възкресение от мъртвите;1

  3 и туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта; защото вече се беше свечерило.

  4 А мнозина от ония, които слушаха словото, повярваха; и броят на мъжете стигна до пет хиляди.

  5 На другия ден се събраха в Иерусалим техните началници, стареи и книжници,

  6 първосвещеник Ана и Каиафа, Иоан и Александър и колкото бяха от първосвещенишки род;2

  7 и, като ги изправиха насред, питаха ги: с каква сила, или в чие име сторихте вие това?

  8 Тогава Петър, като се изпълни с Дух Светий, им рече: началници народни и стареи израилски!3

  9 ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен,

10 то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав.

11 Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла; и в никого другиго няма спасение;4

12 защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.5

13 А като виждаха смелостта на Петра и Иоана и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се; пък и добре знаеха, че те бяха с Иисуса;

14 но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.

15 И, като им заповядаха да излязат из синедриона, съвещаваха се помежду си

16 и думаха: какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Иерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях, и ние не можем да отречем това;

17 но, за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек.

18 И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да поучават в името Иисусово.6

19 Но Петър и Иоан им отговориха и рекоха: съдете, дали е справедливо пред Бога - вас да слушаме повече, нежели Бога;7

20 защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули.

21 А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат; защото всички прославяха Бога за станалото.

22 А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от четирийсет години.

23 Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха, какво им бяха говорили първосвещениците и стареите.

24 А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, Ти си Бог, Който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях;

25 Ти си, Който чрез Духа Светаго с устата на отца ни Давида, Твоя раб, си казал: "защо се развълнуваха народите, и людете замислиха суетни неща?8

26 Въстанаха царете земни, и събраха се князете ведно против Господа и против Неговия Помазаник".

27 Защото наистина се събраха в тоя град против Светия Твой Син Иисуса, Когото си Ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израилски,9

28 за да сторят това, което Твоята ръка и Твоята воля бе предопределила да стане.10

29 И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето слово,11

30 като простираш Ти ръката Си за изцеление, и да стават чудеса и личби в името на Светия Твой Син Иисуса.

31 И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Светий и с дръзновение говореха словото Божие.12

32 А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо.13

33 Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички.

34 Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото

35 и слагаха пред нозете на апостолите; и се раздаваше всекиму според нуждата.

36 Така, Иосия, наречен от апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит, родом от Кипър,

37 който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 23:6

2 Лук. 3:2

3 Лук. 12:12

4 Пс. 117:22, Мат. 21:42, Лук. 20:17, Марк. 12:10, 1 Петр. 2:6, Рим. 9:33, Ис. 28:16

5 1 Тим. 2:5-6, 1 Сол. 5:9, Кол. 1:14, 1:20, Деян. 10:43

6 Деян. 5:40

7 Деян. 5:29

8 Пс. 2:1

9 Мат. 26:3-4, Лук. 1:35, 4:18, Иоан 10:36, Ис. 61:1

10 Мат. 26:24

11 Деян. 13:46

12 Деян. 16:26

13 Деян. 2:44

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава