Деяния на светите апостоли - Глава  9

  1 А Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника,1

  2 та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, щото, които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Иерусалим.

  3 Но, когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето;2

  4 и като падна на земята, чу глас, който му думаше: Савле, Савле, що Ме гониш?

  5 А той отговори: кой си Ти, Господине? Господ каза: Аз съм Иисус, Когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.

  6 Той, разтреперан и ужасен, проговори: Господи, какво искаш да направя? А Господ му рече: стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш.

  7 А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха.

  8 Савел стана от земята и, макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше; и водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск.

  9 И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи.

10 А в Дамаск имаше един ученик, на име Анания, комуто във видение Господ каза: Анание! Той отговори: ето ме, Господи!

11 А Господ му рече: стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Иудината къща един тарсянин, на име Савел; ето той се моли,3

12 и видя във видение мъж, на име Анания, влязъл и възложил ръка върху него, за да прогледа.

13 Анания отговори: Господи, слушал съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Иерусалим;4

14 той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.

15 Но Господ му каза: иди, защото той Ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви.5

16 И Аз ще му покажа, колко трябва той да пострада за Мое име.

17 Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: брате Савле! Господ Иисус, Който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Светий.

18 И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледа и, като стана, покръсти се;

19 а като прие храна, подкрепи се. И преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск;

20 и веднага начена да проповядва в синагогите за Иисуса, че Той е Син Божий.

21 И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: не е ли тоя, който гонеше в Иерусалим призоваващите това име, и тук затова е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците?6

22 А Савел се усилваше все повече и смущаваше иудеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че Този е Христос.

23 А след като се минаха доста дни, иудеите се наговориха да го убият;

24 но Савел узна за този им заговор. Те пък денем и нощем пазеха портите, за да го убият.7

25 Ала учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха по стената.

26 А като пристигна в Иерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците; ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик.

27 Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им, как той видял по пътя Господа и че му говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Иисуса.

28 И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Иерусалим, и проповядваше открито в името на Господа Иисуса.

29 Говореше тъй също и се препираше с елинистите; а те се опитваха да го убият.

30 Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария, и го препратиха в Тарс.

31 А църквите по цяла Иудея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен; и с утехата на Светаго Духа умножаваха се.

32 Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида.

33 Там намери един човек, на име Еней, който от осем години лежеше на постелка разслабен.

34 И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцерява; стани и си сбери постелката. И той веднага стана.

35 И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го, и се обърнаха към Господа.

36 В Иопия имаше една ученица, на име Тавита, което значи: Сърна; тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше.

37 Случи се в ония дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница.

38 А понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях.

39 Петър стана и отиде с тях; и когато стигна, възведоха го в горницата, и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна, докато живеела с тях.

40 Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и, като видя Петра, седна.

41 Той й подаде ръка, дигна я и, като повика светиите и вдовиците, представи я жива.

42 Това стана известно по цяла Иопия, и мнозина повярваха в Господа.

43 И доста дни прекара той в Иопия у някой си усмар Симона.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 8:3, 22:4, Гал. 1:13, 1 Тим. 1:13

2 Деян. 22:6, 26:13, 1 Кор. 15:8

3 Деян. 22:3

4 Деян. 8:3

5 Рим. 15:19, Еф. 3:8, 1 Тим. 2:7

6 Деян. 8:3, Гал. 1:13, 1:23

7 2 Кор. 11:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава