Първото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  4

  1 Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.1

  2 По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.

  3 А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.2

  4 Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света.3

  5 Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша.4

  6 Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.5

  7 Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;

  8 който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,

  9 Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.6

10 В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.7

11 Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.8

12 Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.9

13 Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух.10

14 И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.

15 Който изповяда, че Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той - в Бога.11

16 И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него.12

17 Любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят.

18 В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта.

19 Ние Го любим, защото Той по-напред ни възлюби.

20 Който каже: "любя Бога", а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?13

21 И ние имаме от Него тая заповед, който люби Бога, да люби и брата си.14


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 7:15, Откр. 2:2

2 1 Иоан 2:22, 1 Кор. 12:3

3 2 Парал. 32:7

4 Иоан 15:19

5 Иоан 8:47

6 Ис. 9:6, Иоан 3:16

7 1 Иоан 2:2, Рим. 5:8

8 Мат. 18:33, Иоан 15:12

9 Изх. 33:20, Иоан 1:18, 1 Тим. 6:16

10 1 Иоан 3:24

11 1 Иоан 5:5, Рим. 10:9

12 1 Иоан 3:24

13 1 Иоан 2:4, 3:17

14 Мат. 22:37, 22:39, Иоан 13:34, 1 Иоан 3:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава