Книга Иисус Навин - Глава  18

  1 Цялото общество Израилеви синове се събра в Силом, и поставиха там скинията на събранието, понеже земята бе покорена от тях.1

  2 А от синовете Израилеви оставаха седем колена, които още не бяха получили своя дял.

  3 И каза Иисус на Израилевите синове: докога ще стоите небрежни, та не отидете да завладеете земята, която ви даде Господ, Бог на отците ви?

  4 Дайте от себе си по троица от коляно; аз ще ги изпратя, и те ще станат, ще изходят земята и ще я опишат, според както ще трябва да им се раздели на дялове, и ще дойдат при мене;

  5 нека я разделят на седем дяла: Иуда нека остане в пределите си на юг, а домът Иосифов да остане в пределите си на север;

  6 а вие начертайте земята на седем дяла и ми представете тук; аз ще ви хвърля жребие тук пред лицето на Господа, нашия Бог;

  7 а за левитите няма част между вас, понеже свещенството Господне е техен дял; Гад пък, Рувим и полуколяното Манасиево получиха отвъд Иордан, на изток, своя дял, който им даде Моисей, раб Господен.2

  8 Тия люде станаха и отидоха. А на отишлите да описват земята Иисус даде такава заповед: идете, обходете земята, начертайте я и се върнете при мене; аз пък тук ще ви хвърля жребие пред лицето Господне, в Силом.

  9 Те отидоха, изходиха земята (обгледаха я) и я начертаха на книга, според градовете й, на седем дяла, и дойдоха при Иисуса в стана, в Силом.3

10 Иисус им хвърли жребие в Силом пред Господа, и раздели там Иисус земята между синовете Израилеви, според както се деляха.

11 (Първо) жребие излезе за коляното Вениаминови синове, според племената им. Според жребието границата им минаваше между синовете Иудини и между синовете Иосифови;4

12 границата им на север се почва при Иордан, минава край Иерихон от север, възлиза по планината на запад и се свършва в пустиня Бетавен;5

13 оттам границата отива към Луз, на юг от Луз, иначе Ветил, и границата слиза към Атарот-Адар, към планината, която е на юг от долни Бет-Орон;6

14 после границата завива и се спуска към морската страна на юг от планината, която е на юг пред Бет-Орон и се свършва при Кириат-Ваал, иначе Кириат-Иарим, град на Иудините синове. Това е западната страна.7

15 На юг пък от Кириат-Иарим границата отива към морето и стига до водния извор Нефтоах;

16 после границата слиза към края на планината, която е пред долината на Еномовия син, в долината на рефаимци, на север, слиза по долината на Енома към юг на Иевус и отива към Ен-Рогел;8

17 сетне завива от север, отива към Ен-Шемеш, върви към Гелилот, който е срещу бърдо Адумим, и слиза към камъка на Рувимовия син Бохана;9

18 после минава близо до равнината на север и слиза в равнината;

19 оттука границата минава край Бет-Хогла на север и се свършва при северния залив на Солено море, при южния край на Иордан. Това е южната граница. От изток пък за граница служи Иордан.10

20 Ето делът на Вениаминовите синове, с околовръстните му граници според племената им.

21 На коляното Вениаминови синове, според племената им, принадлежаха тия градове: Иерихон, Бет-Хогла и Емек-Кециц,

22 Бет-Арава, Цемараим и Ветил,

23 Авим, Фара и Офра,11

24 Кефар-Амонай, Афни и Гева: дванайсет града със селата им;12

25 Гаваон, Рама и Берот,13

26 Мицфе, Кефира и Моца,

27 Рекем, Ирфеил и Тарала,

28 Цела, Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, Гивеат и Кириат: четиринайсет града със селата им. Това е делът на Вениаминовите синове, според племената им.14


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 21:2, 3 Царств. 13:2

2 Иез. 44:28, Числ. 32:33, Втор. 3:12

3 2 Царств. 24:8

4 Втор. 33:12

5 Иис. Нав. 7:2

6 Бит. 12:8, Иис. Нав. 16:2, 3 Царств. 9:17

7 Иис. Нав. 15:9, 15:60

8 Иис. Нав. 15:7

9 Иис. Нав. 22:10

10 Иис. Нав. 15:2

11 Втор. 2:23

12 3 Царств. 15:22

13 Иис. Нав. 9:17

14 Неем. 11:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава