Книга Иисус Навин - Глава  21

  1 Левитските родоначалници дойдоха при свещеник Елеазара, при Иисуса, сина Навинов, и при родоначалниците на Израилевите синове,

  2 и им говориха в Силом, в Ханаанската земя, като казаха: Господ бе заповядал чрез Моисея да ни дадете градове за живеене и околините им за добитъка ни.1

  3 И синовете Израилеви дадоха на левитите от дяловете си, според заповедта Господня, тия градове с околините им.2

  4 Излезе жребие за Каатовите племена и по жребие се паднаха на синовете на свещеник Аарона, които бяха левити, тринайсет града - от Иудино коляно, от Симеоново коляно и от Вениаминово коляно;3

  5 а на останалите Каатови синове се паднаха по жребие от племената на Ефремово коляно, от Даново коляно и от полуколяното Манасиево - десет града;

  6 на Гирсоновите синове по жребие се паднаха от племената на Исахарово коляно, от Асирово коляно, от Нефталимово коляно и от полуколяното Манасиево във Васан - тринайсет града;

  7 на Мерариевите синове, според племената им, от Рувимово коляно, от Гадово коляно и от Завулоново коляно - дванайсет града.

  8 Синовете Израилеви дадоха на левитите тия градове с околините им по жребие, както бе заповядал Господ чрез Моисея.

  9 От коляното Иудини синове и от коляното Симеонови синове (и от коляното Вениаминови синове) дадоха именуваните тук градове:

10 на Аароновите синове, от племената Каатови, от синовете Левиеви, (понеже тяхното жребие беше първо,)4

11 дадоха Кириат-Арба, сиреч града на Арба, Енаков баща, инак град Хеврон, в Иудина планина, заедно с околините му;5

12 а нивите на тоя град и селата му дадоха да ги владее Иефониевият син Халев.6

13 И тъй, на свещеник-Аароновите синове дадоха град Хеврон с околината му, град за убежище на убийци, Ливна с околината й,7

14 Иатир с околината му, Ещмо с околината му,

15 Холон с околината му, Давир с околината му,

16 Аин с околината му, Юта с околината й, Бет-Шемеш с околината му - девет града от тия две колена;8

17 а от Вениаминово коляно: Гаваон с околината му, Гева с околината й,9

18 Анатот с околината му, Алмон с околината му - четири града.10

19 Всички градове на синовете Ааронови, свещениците, са тринайсет града с околините им.

20 И на племената от Каатовите синове, левитите, - на останалите от Каатовите синове, според тяхното жребие се паднаха градове от коляното Ефремово:11

21 дадоха им Сихем с околината му, град за убежище на убийци, в Ефремова планина, Гезер с околината му,12

22 Кивцаим с околината му, Бет-Орон с околината му - четири града;

23 от Даново коляно: Елтеке с околината му, Гиветон с околината му,

24 Айалон с околината му, Гат-Римон с околината му - четири града;

25 от полуколяното Манасиево: Таанах с околината му, Гат-Римон с околината му - два града.13

26 Всички градове, които се паднаха на останалите Каатови синове, са десет града с околините им.

27 А на Гирсоновите синове от левитските племена дадоха: от полуколяното Манасиево Голан, с околината му, град за убежище на убийци, във Васан, и Беещера с околината й - два града;14

28 от Исахарово коляно: Кишион с околината му, Даврат с околината му,

29 Иармут с околината му, Ен-Ганим с околината му - четири града;

30 от Асирово коляно: Мишал с околината му, Авдон с околината му,15

31 Хелкат с околината му, Рехов с околината му - четири града;

32 от Нефталимово коляно: Кедес с околината му, - град за убежище на убийци, в Галилея, Хамот-Дор с околината му, Картан с околината му - три града.16

33 Всички градове, които се паднаха на Гирсоновите синове, според племената им, са тринайсет града с околините им.

34 На останалите левити, именно на племената от Мерариевите синове, дадоха от Завулоново коляно Иокнеам с околината му, Карта с околината й,17

35 Димна с околината й, Нахалал с околината му - четири града;

36 (отвъд Иордан срещу Иерихон) от Рувимово коляно (бе даден градът за убежище на убийци) Бецер (в пустиня Мисор) с околината му, Иааца с околината й,

37 Кедемот с околината му, Мефаат с околината му - четири града;

38 от Гадово коляно: Рамот с околината му, град за убежище на убийци, в Галаад, Маханаим с околината му,18

39 Есевон с околината му, Иазер с околината му - всичко четири града.19

40 Всички градове, които се паднаха по жребие на останалите левитски племена, именно на Мерариевите синове, според племената им, са дванайсет града.

41 Всички левитски градове всред владенията на синовете Израилеви бяха четирийсет и осем града с околините им.20

42 При тия градове имаше около всеки град околина; тъй беше при всички тия градове. (Когато Иисус свърши дележа на земята според пределите й, Израилевите синове дадоха част на Иисуса по заповед Господня, дадоха му града, който сам искаше, дадоха му Тамнат-Сараи, в Ефремова планина; тогава Иисус съгради града, който бе поискал, и живееше в него. И взе Иисус каменните ножове, - с които бе обрязал Израилевите синове, родени по пътя в пустинята, понеже те не бяха обрязани в пустинята, - и ги постави в Тамнат-Сараи.)21

43 Тъй Господ предаде на Израиля цялата земя, за която се бе клел на отците им да я даде; те я завладяха и се заселиха в нея.22

44 И Господ им даде спокойствие отвред, както се бе клел на отците им, и никой от враговете им не устоя насреща им; всички техни врагове Господ предаде в ръцете им.23

45 Не остана неизпълнена ни една дума от всички добри думи, които Господ говори на дома Израилев: всичко се сбъдна.24


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 35:2

2 1 Парал. 6:64

3 2 Парал. 31:15

4 1 Парал. 6:54

5 Иис. Нав. 14:13, 15:13

6 1 Парал. 6:56

7 Иис. Нав. 10:29

8 Иис. Нав. 15:10, 1 Царств. 6:9

9 2 Царств. 2:12, Иер. 28:1

10 3 Царств. 2:26, Ис. 10:30, Иер. 1:1

11 1 Парал. 6:61

12 Иис. Нав. 20:7

13 Съд. 1:27

14 1 Парал. 6:62, Иис. Нав. 20:8

15 1 Парал. 6:74

16 Иис. Нав. 20:7

17 1 Парал. 6:63

18 Иис. Нав. 20:8

19 Иер. 49:3

20 Числ. 35:7

21 Числ. 35:5

22 Бит. 12:7, 13:17

23 Иис. Нав. 22:4

24 1 Царств. 3:19, Ис. 34:16, Марк. 7:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава