Книга Иисус Навин - Глава  4

  1 Когато целият народ премина Иордан, Господ каза на Иисуса:

  2 вземете си от народа дванайсет души, по един човек от коляно,

  3 и дайте им заповед и кажете: вземете си оттука, изсред Иордан, дето са стояли неподвижно нозете на свещениците, дванайсет камъка, пренесете ги със себе си и ги турете на мястото, дето ще пренощувате тая нощ.

  4 Иисус повика дванайсет души, които избра от синовете Израилеви, по един човек от коляно,

  5 и им каза: идете пред ковчега на Господа, вашия Бог, сред Иордан и (вземете оттам и) турете всеки на рамото си по един камък, според броя на колената на синовете Израилеви,

  6 за да бъдат у вас (завинаги) знак: кога ви попитат в по-сетнешно време синовете ви и кажат: "за какво са тия камъни у вас?" -

  7 ще им кажете: "за спомен на това, че водата на Иордан се раздели пред ковчега на завета на Господа (Владетеля на цялата земя); когато той преминаваше Иордан, тогава водата иорданска се раздели"; по тоя начин тия камъни ще бъдат (у вас) за синовете Израилеви като паметник вовеки.1

  8 И синовете Израилеви сториха тъй, както заповяда Иисус: взеха дванайсет камъни от Иордан, както говори Господ на Иисуса, според броя на колената на синовете Израилеви, и ги пренесоха със себе си на нощувката и ги туриха там.

  9 И (други) дванайсет камъка постави Иисус сред Иордан на мястото, дето стояха нозете на свещениците, които носеха ковчега на завета (Господен). Те са там и доднес.

10 Свещениците, които носеха ковчега (на завета Господен), стояха сред Иордан, докле не бе свършено (от Иисуса) всичко, що Господ бе заповядал на Иисуса да каже на народа - тъй, както бе завещал Моисей на Иисуса; а в това време народът бързо преминаваше.

11 Когато целият народ премина (Иордан), тогава премина и ковчегът (на завета) Господен и свещениците пред народа;

12 и Рувимовите синове и Гадовите синове и полуколяното Манасиево преминаха въоръжени пред синовете Израилеви, както им бе говорил Моисей.2

13 До четирийсет хиляди въоръжени за бой преминаха пред Господа на Иерихонските равнини, за да се бият.

14 В тоя ден Господ прослави Иисуса пред очите на цял Израил, и почнаха да се боят от него, както се бояха от Моисея, през всички дни на живота му.3

15 И каза Господ на Иисуса, думайки:

16 Заповядай на свещениците, които носят ковчега на откровението, да излязат от Иордан.

17 Иисус заповяда на свещениците и каза: излезте от Иордан.

18 И когато свещениците, които носеха ковчега на завета Господен, излязоха от Иордан, и щом стъпалата на нозете им стъпиха на суша, водата на Иордан се спусна по своето място, потече, както вчера и завчера, над всичките си брегове.

19 И народът излезе от Иордан в десетия ден на първия месец и се разположи на стан в Галгал, на изток от Иерихон.4

20 И дванайсетте камъка, които бяха взели от Иордан, Иисус постави в Галгал

21 и каза на синовете Израилеви: кога в по-сетнешно време вашите синове попитат бащите си: "какво значат тия камъни?" -

22 кажете на вашите синове: "Израил премина тоя Иордан по сухо";

23 защото Господ, Бог наш, изсуши водите на Иордан за вас, докле го преминахте, също тъй, както Господ, Бог ваш, направи с Червено море, което изсуши пред нас, докле го преминахме,5

24 за да познаят всички народи по земята, че ръката Господня е силна, и да се боите от Господа, вашия Бог, през всички дни.


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 3:13

2 Числ. 32:29

3 Иис. Нав. 3:7

4 Изх. 12:2

5 Изх. 14:21, Пс. 77:13, 113:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава