Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  10

  1 Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните е да бъдат спасени.

  2 Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум.

  3 Защото, без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда,1

  4 понеже завършък на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ.2

  5 Моисей пише за оправданието от закона: "който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него".3

  6 А оправданието от вярата казва тъй: "да не речеш в сърцето си: кой ще възлезе на небето?" сиреч, да свали Христа,4

  7 "или: кой ще слезе в бездната?" сиреч, да изведе Христа от мъртвите.

  8 Но какво казва Писанието? "Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце", сиреч, словото на вярата, което проповядваме;5

  9 защото, ако с устата си изповядваш Господа Иисуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш,6

10 понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение.

11 Пък и Писанието казва: "всеки, който вярва в Него, няма да се посрами".7

12 Няма разлика между иудеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават.8

13 Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси.9

14 Но как ще призоват Оногова, в Когото не са повярвали? Как пък ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? както е писано: "колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто!"10

16 Ала не всички послушаха благовестието. Защото Исаия казва: "Господи, кой повярва на това, що е чул от нас?"11

17 И тъй, вярата иде от слушане, а слушането - от слово Божие.

18 Но казвам: нима те не чуха? Напротив, "гласът им се разнесе по цяла земя, и думите им - до краищата на вселената".12

19 Пак казвам: нима Израил не разбра? Пръв Моисей казва: "Аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ".13

20 А Исаия смело казва: "намериха Ме ония, които не Ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за Мене".14

21 За Израиля пък казва: "весден простирах ръцете Си към народ непослушен и упорит".15


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 3:9

2 Гал. 3:24

3 Лев. 18:5, Иез. 20:11, Гал. 3:12

4 Втор. 30:12

5 Втор. 30:14

6 Мат. 10:32

7 Ис. 28:16

8 Деян. 10:34, Рим. 3:29

9 Иоил 2:32, Деян. 2:21

10 Ис. 52:7, Наум 1:15

11 Ис. 53:1, Иоан 12:38

12 Пс. 18:5, Мат. 24:14, 28:19

13 Втор. 32:21, Рим. 11:11

14 Ис. 65:1

15 Ис. 65:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава