Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  15

  1 Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите;1

  2 чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали.2

  3 Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията,3

  4 че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията,4

  5 и че се яви на Кифа и след това на единайсетте;5

  6 после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи доднес, а някои и починаха;

  7 после се яви на Иакова, след това на всички апостоли,

  8 а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.6

  9 Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия.7

10 Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих - ала не аз, а Божията благодат, която е с мене.8

11 И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте.

12 И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?9

13 А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал;10

14 ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15 При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;

16 защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал;

17 ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;11

18 тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали.

19 И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци.

20 Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък.12

21 Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека.13

22 Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят;

23 но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови;14

24 а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила.15

25 Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си.16

26 А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта,17

27 защото "всичко покори под нозете Му"; а щом се казва, че "всичко е Нему покорено", очевидно е, че освен Оногова, Който е подчинил Нему всичко.18

28 Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.19

29 Инак, какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртви не възкръсват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите?

30 Защо ли и ние се подлагаме всеки час на опасност?20

31 Всеки ден умирам: това ми е вашата похвала, която имам в Христа Иисуса, нашия Господ.21

32 Ако аз, тъй да кажа по човешки, се борих със зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!22

33 Не се лъжете: лоши беседи развалят добрите нрави.

34 Свестете се, както трябва, и не грешете; защото някои от вас нямат познание за Бога - за ваш срам го казвам.23

35 Но ще каже някой: как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат?

36 Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре.24

37 И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например: пшенично или друго някое;

38 но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло.

39 Не всяка плът е все еднаква плът: друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга - рибената, друга - птичата.

40 Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните;

41 един е блясъкът на слънцето; друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясък.

42 Тъй е и възкресението на мъртвите: сее се в тление - възкръсва в нетление;25

43 сее се в безчестие - възкръсва в слава; сее се в немощ - възкръсва в сила;

44 сее се тяло душевно - възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно.26

45 Тъй е и писано: "първият човек Адам стана жива душа", а последният Адам - животворен дух.27

46 Но първом не иде духовното, а душевното, и после духовното.

47 Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето.28

48 Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните;29

49 и както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на Небесния.30

50 И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.31

51 Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим32

52 изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим;33

53 защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното - да се облече в безсмъртие.

54 А щом това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана: "смъртта биде погълната с победа".34

55 "Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?"35

56 Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът.36

57 Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа.37

58 И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа.38


Предишна глава Следваща глава


1 Гал. 1:11

2 Рим. 1:16

3 Пс. 21:7, Ис. 53:5, Дан. 9:24, Зах. 13:7

4 Пс. 15:10, Ис. 53:11, Ос. 6:2-3, Иона 2:1

5 Мат. 28:17, Марк. 16:14, Лук. 24:34

6 Деян. 9:3

7 Деян. 8:3, Еф. 3:8, 1 Тим. 1:13

8 Мат. 10:20, Марк. 16:20, Еф. 3:7

9 Деян. 17:18, 2 Тим. 2:18

10 Иоан 11:25, Рим. 8:11

11 Деян. 13:38, Рим. 4:25

12 Деян. 26:23, Кол. 1:18, Откр. 1:5

13 Бит. 2:17, 3:19, Иоан 6:39

14 1 Сол. 4:15-16

15 Дан. 7:14, Мат. 28:18, 1 Тим. 6:15

16 Пс. 109:1, Деян. 2:34, Евр. 1:13

17 Откр. 20:14

18 Пс. 8:7, Евр. 2:8

19 1 Кор. 11:3

20 2 Кор. 11:26

21 Рим. 8:36

22 Прем. 2:6, Ис. 22:13, Лук. 12:19

23 Рим. 13:11

24 Иоан 12:24

25 Дан. 12:3

26 Мат. 22:30, Лук. 12:19

27 Бит. 2:7, Рим. 5:18

28 Бит. 2:7, Иоан 3:31

29 Иоан 3:6

30 Бит. 5:3, Рим. 8:29

31 Иоан 1:13, 3:3

32 1 Сол. 4:17

33 Мат. 24:31, Иоан 5:28, 1 Сол. 4:16

34 Ис. 25:8

35 Ос. 13:14

36 Рим. 4:15

37 1 Иоан 5:4-5

38 Кол. 1:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава