Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  5

  1 Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.1

  2 Затова и въздишаме, като копнеем да се облечем в небесното си жилище;2

  3 само да не би, и облечени, да се намерим голи.3

  4 Защото ние, които се намираме в тая хижа, стенем обременени; ето защо искаме не да се съблечем, а да се преоблечем, та смъртното да се погълне от живота.4

  5 Бог, Който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залога на Духа.5

  6 И тъй, ние винаги сме спокойни и, като знаем, че, докле живеем в тялото, се отдалечаваме от Господа,

  7 (понеже с вяра ходим, а не с виждане,)6

  8 имаме дръзновение и по-скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа.7

  9 Затова и усърдно залягаме да Му бъдем угодни, било кога живеем в тялото, било кога го напускаме;

10 защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си.8

11 И тъй, като знаем страха Господен, ние вразумяваме човеците, а за Бога сме явни; надявам се, че сме явни и за вашите съвести.

12 Не ви се препоръчваме отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, та да има, какво да кажете на ония, които се хвалят по лице, а не по сърце.

13 Ако сме прекалили в хвалбите си, то е зарад Бога; ако сме умерени, то е зарад вас.9

14 Защото любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че, щом един е умрял за всички, всички са умрели.

15 А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оногова, Който умря за тях и възкръсна.10

16 Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме.

17 И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.11

18 А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Иисуса Христа и ни даде служението на това примирение,12

19 защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.

20 И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!

21 Защото Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 4:19, Евр. 9:11

2 Рим. 8:23

3 Ис. 61:10, Откр. 16:15

4 1 Кор. 15:54

5 2 Кор. 1:22

6 Рим. 8:25

7 Фил. 1:23

8 Иов 34:11, Мат. 16:27, 25:32, Рим. 14:10

9 2 Кор. 11:11

10 Рим. 14:9, Гал. 2:20

11 Ис. 43:18-19, Рим. 6:4, Откр. 21:5

12 Рим. 5:11, Еф. 2:16, Кол. 1:20

13 Ис. 53:9, Иоан 8:46, 1 Петр. 2:22, 1 Иоан 3:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава