Книга Съдии Израилеви - Глава  6

  1 Израилевите синове почнаха пак да вършат зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на мадиамци за седем години.1

  2 Тежка беше ръката на мадиамци над Израиля, и Израилевите синове поради мадиамци си правеха убежища в пещери и укрепления в планини.2

  3 Колчем Израил посее, дойдат мадиамци и амаликитци и жителите от изток и нападат на него;3

  4 и стоят у тях на шатри, и изтребват земните плодове дори до Газа и не оставят за прехрана Израилю ни овца, ни вол, ни осел.

  5 Защото те идваха с добитъка си и с шатрите си, идваха в голямо множество - като скакалци; те и камилите им брой нямаха, и ходеха по земята Израилева, за да я опустошават.4

  6 И твърде обедня Израил от мадиамци, и викнаха синовете Израилеви към Господа.

  7 И когато синовете Израилеви викнаха към Господа против мадиамци,5

  8 Господ изпрати пророк при Израилевите синове и им каза: тъй говори Господ, Бог Израилев: Аз ви изведох из Египет, изведох ви из дома на робството;

  9 избавих ви от ръката на египтяни и от ръката на всички ваши потисници, прогоних ги от вас, и ви дадох земята им,

10 и ви казах: "Аз съм Господ, Бог ваш; не почитайте боговете на аморейци, в чиято земя живеете"; ала вие не послушахте гласа Ми.6

11 Тогава дойде Ангел Господен и седна в Офра под дъба, който беше на Иоаса, потомък Авиазеров; син му Гедеон млатеше жито в жлеба, за да се скрие от мадиамци.7

12 И яви му се Ангел Господен и му рече: с тебе е Господ, силний мъжо!8

13 Гедеон му отговори: господарю мой! ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това (бедствие)? и де са всичките Му чудеса, за които са ни разказвали нашите бащи, думайки: "Господ ни изведе из Египет"? Сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на мадиамци.9

14 Господ го погледна и каза: иди с тая си сила и спаси Израиля от ръката на мадиамци: Аз те пращам.10

15 Гедеон Му отговори: Господи! как ще спася Израиля? ето, и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево, и аз съм най-малък в дома на баща си.11

16 Господ му рече: Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадиамци като едного човека.12

17 Гедеон Му каза: ако съм придобил милост пред очите Ти, дай ми личба, че Ти говориш с мене:13

18 не си отивай оттука, докле не дойда при Тебе, не донеса дара си и Ти го не предложа. Той каза: Аз ще остана, докле се върнеш.14

19 Гедеон отиде и приготви козле и погача от ефа брашно; месото тури в кошница, сочивото наля в гърне, донесе при Него под дъба и Му предложи.

20 И Ангел Божий му каза: вземи месото и погачата, и тури ги на тоя камък, и излей сочивото. Той така и направи.

21 Ангел Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му, и се докосна до месото и погачата; и излезе огън от камъка и изгори месото и погачата; и Ангел Господен се скри от очите му.15

22 И видя Гедеон, че това беше Ангел Господен, и рече Гедеон: горко ми, Владико Господи! защото видях лице с лице Ангела Господен.16

23 Господ му рече: мир на тебе, не бой се, няма да умреш.17

24 И Гедеон съгради там жертвеник Господу и го нарече: Иехова Шалом18. Той стои и доднес в Офра Авиазерова.19

25 През оная нощ Господ му каза: вземи едно теле от бащиното си стадо и друго теле седемгодишно и разруши жертвеника Ваалов, който е у баща ти, отсечи свещеното дърво, що е при него,20

26 и съгради, както трябва, жертвеник на твоя Господ Бог, (Който ти се яви) навръх тая скала, та вземи второто теле и го принеси всесъжение върху цепениците от дървото, което ще отсечеш.

27 Гедеон взе десет души свои слуги и направи, както му говори Господ; но понеже се боеше от домашните на баща си и от жителите градски да направи това денем, направи го нощем.

28 Когато сутринта градските жители станаха, ето, жертвеникът Ваалов разрушен, дървото при него отсечено и второто теле принесено всесъжение върху новосъградения жертвеник.

29 И си думаха един другиму: кой направи това? Търсиха, разпитваха и казаха: Иоасовият син Гедеон е направил това.21

30 И градските жители казаха на Иоаса: изведи сина си; той трябва да умре, защото е разрушил Вааловия жертвеник и отсякъл дървото, що беше при него.

31 Иоас каза на всички дошли при него: вие ли ще се застъпвате за Ваала, вие ли ще го защищавате? Който се застъпи за него, ще бъде предаден на смърт още тая сутрин; ако той е бог, нека сам се застъпи за себе си, задето Гедеон е разрушил жертвеника му.22

32 И почнаха да го наричат от тоя ден Иероваал, понеже Иоас бе казал: нека Ваал сам се разправи с него, задето е разрушил жертвеника му.23

33 Между това всички мадиамци и амаликитци и жителите от изток се събраха наедно, преминаха (реката) и се разположиха на стан в долината Изреелска.24

34 И Дух Господен обзе Гедеона; той затръби с тръба, и племето Авиезерово се събра да върви подире му.25

35 И изпрати пратеници по цялото коляно Манасиево, и то се отзова да върви подире му; тъй също изпрати пратеници до Асира, Завулона и Нефталима, и те дойдоха тям насреща.

36 И Гедеон каза Богу: ако спасиш Израиля чрез моя ръка, както Ти говори,

37 то ето, ще простра тук на гумното едно руно: ако има роса само на руното, а по цялата земя бъде сухо, ще зная, че Ти чрез моя ръка ще спасиш Израиля, както говори.26

38 Тъй и стана: на заранта, като стана рано, взе да изцежда руното и изцеди роса от руното цяла чаша вода.

39 И Гедеон каза Богу: не гневи ми се, ако пак кажа и ако само още еднаж направя опит с руното: нека бъде сухо само на руното, а по цялата земя да има роса.27

40 Тъй и направи Бог през оная нощ: само на руното беше сухо, а по цялата земя имаше роса.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 25:17-18, Съд. 3:12

2 2 Царств. 17:9

3 Втор. 28:33, Съд. 8:11

4 Съд. 7:12

5 Съд. 3:9

6 4 Царств. 17:35

7 Съд. 2:1, 3:23, 5:23, 1 Царств. 12:11

8 Рут 2:4, Лук. 1:28

9 Пс. 12:2

10 1 Царств. 12:11

11 Изх. 4:10, 1 Царств. 9:21

12 Изх. 3:12, Числ. 14:15

13 Лук. 2:12

14 Съд. 13:15

15 Лев. 9:24

16 Бит. 16:13, Изх. 19:21

17 Съд. 19:20, 1 Царств. 25:6

18 Господ е мир.

19 Бит. 22:14, Изх. 17:15, Ис. 9:6

20 Втор. 7:5

21 Съд. 15:6

22 3 Царств. 18:21

23 Съд. 7:1, 1 Царств. 12:11, 2 Царств. 11:21

24 Ос. 1:5

25 Съд. 11:29, 1 Царств. 16:13

26 Пс. 71:6

27 Бит. 18:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава