Книга Съдии Израилеви - Глава  9

  1 Авимелех, Иероваалов син, отиде в Сихем при вуйките си, говори тям и на цялото племе на майчиния си баща и каза:1

  2 внушете на всички сихемски жители: кое е по-добро за вас, да ви владеят всички седемдесет синове Иероваалови, или да ви владее един? и спомнете си, че аз съм ваша кост и ваша плът.2

  3 Вуйките му внушиха на жителите сихемски всички тия думи за него; и сърцето на тия жители се склони към Авимелеха, понеже си казваха: той е наш брат.

  4 И дадоха му седемдесет сикли сребро от дома на Ваалверита; Авимелех нае за тях безделници и скиталци, които и тръгнаха подире му.3

  5 И дойде в дома на баща си в Офра и уби братята си, седемдесетте Иероваалови синове, върху един камък. Остана само Иотам, най-малкият Иероваалов син, защото се беше скрил.4

  6 Тогава се събраха всички сихемски жители и целият дом на Мило, и отидоха та поставиха за цар Авимелеха при дъба, що е близо до Сихем.5

  7 Като разказаха за това на Иотама, той отиде и застана навръх планина Гаризим и, като издигна гласа си, викаше и им говореше: чуйте ме, жители сихемски, и Бог ще ви чуе!6

  8 Едно време тръгнали дърветата да си помажат цар и казали на маслината: стани ни цар.7

  9 Маслината им казала: нима да оставя тлъстината си, с която чествуват богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?

10 Тогава казали дърветата на смоковницата: дойди ти, да ни станеш цар.

11 Смоковницата им казала: нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?

12 И казали дърветата на лозата: дойди ти, да ни станеш цар.

13 Лозата им казала: нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?8

14 Най-сетне всички дървета казали на тръна: дойди ти, та ни стани цар.

15 Трънът казал на дърветата: ако наистина ме туряте за цар над себе си, то дойдете да си починете под сянката ми; ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански.9

16 И тъй, вижте, по истина и по правда ли постъпихте, като турихте за цар Авимелеха? и добре ли постъпихте с Иероваала и дома му, и съобразно с неговите добрини ли постъпихте?

17 За вас се би баща ми, не жалеше живота си и ви избави от ръцете на мадиамци;10

18 а вие сега въстанахте против дома на баща ми и убихте седемдесетте синове на баща ми върху един камък и турихте за цар над жителите сихемски Авимелеха, сина на робинята му, защото е ваш брат.

19 Ако сте днес постъпили по истина и по правда с Иероваала и с дома му, то (да бъде върху ви благословение и) радвайте се на Авимелеха, и той да се радва на вас;

20 ако ли не, нека излезе огън от Авимелеха и да изгори жителите сихемски и целия дом на Мило, и да излезе огън от жителите сихемски и от дома на Мило и да изгори Авимелеха.

21 И побягна Иотам, избяга и отиде в Беер, и живя там скришно от брата си Авимелеха.

22 Авимелех пък царува над Израиля три години.

23 И изпрати Бог зъл дух между Авимелеха и жителите на Сихем, и почнаха жителите сихемски да се не покоряват на Авимелеха,11

24 та по тоя начин да се отмъсти за седемдесетте синове Иероваалови, и кръвта им да се обърне против брата им Авимелеха, който ги уби, и против жителите сихемски, които подкрепиха ръката му, за да избие братята си.12

25 Жителите сихемски туриха по планинските върхове против него засадници, които обираха всекиго, който минаваше край тях по пътя. За това бе обадено на Авимелеха.

26 В Сихем пристигна и Гаал, Еведов син, с братята си, и ходеха по Сихем, и жителите сихемски се ослониха на него.

27 И излязоха на полето, и беряха гроздето си, и тъпчеха го в жлебове и ликуваха, и отиваха в дома на своя бог, ядяха и пиеха, и проклинаха Авимелеха.13

28 Гаал, Еведов син, думаше: кой е Авимелех и що е Сихем, та да му служим? не е ли той Иероваалов син, и не е ли Зевул негов главен началник? служете по-добре на потомците на Емора, баща Сихемов, а нему защо да служим?14

29 Ако някой дадеше тоя народ в ръцете ми, аз бих изгонил Авимелеха. И казано бе на Авимелеха: увеличи войската си и излизай.

30 Зевул, началник на града, чу думите на Гаала, Еведов син, и се силно разгневи.

31 Той прати тайно пратеници при Авимелеха да му кажат: ето Гаал, Еведов син, и братята му дойдоха в Сихем, и на, бунтуват града против тебе;

32 затова стани нощес, ти и народът, който се намира с тебе, и постави засада на полето;15

33 а сутринта, по изгрев-слънце, стани рано и пристъпи към града; и когато той и народът, който е с него, излязат срещу тебе, тогава прави с тях, що ти ръка може.16

34 И Авимелех стана през нощта, и целият народ, който се намираше с него, и туриха в засада при Сихем четири дружини.

35 (Сутринта) Гаал, Еведов син, излезе и застана при градските порти; и стана Авимелех и народът, който бе с него, от засадата.

36 Гаал, като видя народа, каза на Зевула: ето, народът се спуща отвръх планините. А Зевул му каза: сянката на планините ти се струва човеци.

37 Гаал пак говори и каза: ето народът се спуща от височините, и една дружина иде откъм дъба Меоним.

38 И каза му Зевул: де ти са устата, които казваха: "кой е Авимелех, та да му служим?" това е оня народ, който ти презираше; излизай сега и се бий с него.

39 И тръгна Гаал пред жителите сихемски и се удари с Авимелеха.

40 И Авимелех се спусна подире му, а той побягна от него; и паднаха много убита до самите градски порти.

41 И Авимелех остана в Арум, а Гаала и братята му Зевул изгони, за да не живеят в Сихем.

42 На другия ден народът излезе в полето, и обадиха за това на Авимелеха.

43 Той взе народа си и го раздели на три дружини и ги тури в засада на полето. И като видя, че народът излезе от града, въстана против тях и ги изби.

44 Докле Авимелех и дружините, които бяха с него, пристъпиха и застанаха при градските порти, другите две дружини нападнаха на всички, които бяха на полето, и ги избиха.

45 И Авимелех се сражава с града целия оня ден, превзе града, изби народа, който беше в него, разруши града и го посея със сол.17

46 Като чуха това, всички, които бяха в кулата Сихемска, отидоха в кулата на капището на Ваал-Верита.

47 Обадиха на Авимелеха, че там се събрали всички, които бяха в кулата Сихемска.

48 Тогава Авимелех отиде на планина Селмон, той и целият народ, който беше с него, и взе Авимелех брадви със себе си, насече вейки от дърветата, тури ги на плещите си и каза на народа, който бе с него: вие видяхте, какво правих; скоро правете и вие същото, което и аз.18

49 И всеки от целия народ насече вейки, тръгнаха след Авимелеха, натрупаха ги при кулата и изгориха с тях кулата с огън, и умряха всички, които бяха в кулата Сихемска, около хиляда мъже и жени.

50 После Авимелех отиде в Тевец и обсади го и го превзе.19

51 Всред града имаше яка кула; там побягнаха всички мъже и жени и всички градски жители, затвориха се и се качиха върху покрива на кулата.

52 Авимелех дойде до кулата, заобиколи я и се приближи до вратата на кулата, за да я изгори с огън.

53 Тогава една жена хвърли къс от воденичен камък върху главата на Авимелеха и му разби черепа.20

54 Авимелех веднага повика слугата, оръженосеца си, и му каза: извади меча си и ме умъртви, за да не се каже за мене: жена го уби. И слугата му го прободе, и той умря.

55 Израилтяните, като видяха, че Авимелех умря, отидоха всеки в мястото си.

56 Тъй въздаде Бог на Авимелеха за злодеянието, което той направи на баща си, като уби седемдесетте си братя.

57 И всички злодеяния на сихемските жители Бог обърна върху главите им; и ги постигна клетвата на Иотама, Иероваалов син.21


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 8:31

2 Съд. 8:31, 2 Царств. 5:1

3 Бит. 20:16

4 4 Царств. 10:7, 10:14

5 Иис. Нав. 24:26

6 Втор. 11:29

7 3 Ездр. 4:13

8 Пс. 103:15

9 Иез. 5:4, 19:14

10 Съд. 5:18, 12:3, 1 Царств. 19:5

11 1 Царств. 16:14

12 2 Царств. 1:16, Пс. 7:17, Мат. 27:25

13 Иез. 18:6

14 Бит. 34:2

15 Иис. Нав. 8:2

16 Лев. 25:28, 1 Царств. 10:7

17 Втор. 29:23, Соф. 2:9

18 Пс. 67:15

19 2 Царств. 11:21

20 2 Царств. 11:21

21 Съд. 9:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава