Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  19

  1 След това чух висок глас като от много народ на небето, който казваше: (алилуия, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог,1

  2 защото присъдите Му са истинни и праведни; защото Той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята, и отмъсти за кръвта на рабите Си, загинали от ръката й.

  3 И повторно казаха: алилуия! А димът и възлизаше вовеки веков.2

  4 Тогава паднаха двайсет и четирите старци и четирите животни, та се поклониха Богу, Който седеше на престола, като казваха: амин, алилуия!3

  5 И от престола излезе глас, който казваше: хвалете нашия Бог всички Негови раби и вие, които Му се боите, малки и големи.

  6 И чух глас като че ли от много народ, глас като че от много води, и глас като че от силни гръмотевици, които казваха: алилуия, защото се възцари Господ, Бог Вседържител;4

  7 да се радваме и веселим и да Му въздадем слава: защото дойде сватбата на Агнеца, и жена Му се приготви.5

  8 И даде й се да се облече в чист и светъл висон; а висонът е праведност на светиите.6

  9 Тогава Ангелът ми каза: напиши: блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии.

10 И паднах пред нозете му да му се поклоня: но той ми рече: стой, не прави това! аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Иисусово; Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството.

11 И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва;

12 очите Му бяха като огнен пламък, а на главата Му имаше много корони и написано име, което, освен Него, никой не знаеше.

13 Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му - Слово Божие.

14 А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне.

15 От устата Му излизаше остър меч, за да поразява с него народите; Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя.

16 На дрехата и на бедрото Му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите.7

17 След това видях един Ангел да стои на слънцето; той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: долетете и се съберете на великата вечеря Божия,8

18 за да ядете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им, и плът на всички - свободници и роби, малки и големи.

19 Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани, за да воюват против Седналия на коня и воинството Му.

20 Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел;9

21 останалите пък бидоха убити с меча, излизащ из устата на Оногова, Който седеше на коня; и всички птици се наситиха от плътта им.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:43, Откр. 7:10, 12:10

2 Ис. 34:10, Откр. 14:11

3 Откр. 4:4, 5:14, 15:3

4 Иез. 1:24, 43:2, Откр. 11:15

5 Пс. 44:14, Притч. 9:1, Мат. 22:2, Лук. 14:16, 2 Кор. 11:2, Откр. 21:2

6 Откр. 3:18, Ис. 11:4, 63:3

7 Откр. 17:14, 19:12

8 Иер. 12:9, Иез. 39:17

9 Откр. 20:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава