Първа книга Царства - Глава  16

  1 И Господ рече на Самуила: докога ще тъгуваш за Саула, когото Аз отхвърлих, да не бъде цар над Израиля? Напълни рога си с елей и иди; Аз ще те пратя при витлеемеца Иесея, защото между неговите синове Си огледах цар.1

  2 Тогава Самуил рече: как ще ида? Саул ще чуе и ще ме убие. Господ каза: подкарай от стадото си една телица и кажи: дойдох да принеса жертва Господу;

  3 покани и Иесея (и синовете му) на жертвата; Аз ще ти кажа, какво да правиш, и ти ще Ми помажеш оногова, когото ти посоча.2

  4 И Самуил стори, както му каза Господ. Когато дойде във Витлеем, стареите градски разтреперани излязоха да го посрещнат и попитаха: с мир ли идеш?3

  5 И той отговори: с мир; дошъл съм да принеса жертва Господу; осветете се и дойдете с мене на жертвоприношение. И освети той Иесея и синовете му и ги покани на жертвата.4

  6 И когато те дойдоха, той, щом видя Елиава, рече: бездруго, този е пред Господа Негов помазаник!5

  7 Но Господ рече на Самуила: не гледай на лицето му и на високия му ръст; Аз го отритнах; Аз не гледам тъй, както човек гледа, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.6

  8 И повика Иесей Аминадава и го доведе при Самуила, и рече Самуил: и тогова не е избрал Господ.

  9 Иесей доведе Сама, и Самуил рече: и тогова не е избрал Господ.7

10 Тъй Иесей доведе при Самуила седемте си сина, но Самуил рече на Иесея: никого от тия не е избрал Господ.

11 Самуил попита Иесея: всичките ти ли деца са тука? Иесей отговори: остава още най-малкият; той пасе овците. И рече Самуил на Иесея: прати, та го доведи, защото няма да седнем да ядем, докле той не дойде тука.8

12 Тогава Иесей прати, та го доведоха. Той беше рус, с хубави очи и приятно лице. И Господ рече: стани, помажи го, защото това е той.9

13 Самуил взе рога с елей и го помаза посред братята му, и Дух Господен почиваше върху Давида от оня ден и насетне. След това Самуил стана и отиде в Рама.10

14 А от Саула отстъпи Духът Господен, и зъл дух от Господа го мъчеше.11

15 И рекоха на Саула неговите слуги: ето, зъл дух от Бога те мъчи.

16 Нека нашият господар заповяда на слугите си, които са пред тебе, да потърсят човек, който знае да свири на гусла, и, когато злият от Бога дух дойде върху тебе, той, свирейки с ръка, ще те успокоява.

17 Саул отговори на слугите си: намерете ми човек, който хубаво свири, и ми го доведете.

18 Тогава един от слугите му рече: ето, аз видях у витлеемеца Иесея син, който знае да свири, човек храбър и войнствен, който умно говори и е хубавец, и Господ е с него.

19 Саул прати вестители при Иесея и рече: прати ми сина си Давида, който е при стадото.12

20 Иесей взе осел с хляб и мях с вино и едно яре, и ги прати със сина си Давида при Саула.13

21 Давид дойде при Саула, и почна да служи пред него; той се много понрави на Саула и му стана оръженосец.14

22 И Саул прати да кажат на Иесея: нека Давид служи при мене, понеже намери благоволение в очите ми.

23 И колчем духът от Бога дойдеше върху Саула, Давид вземаше гуслата, свиреше, и на Саула ставаше по-добре и по-весело, и злият дух се махваше от него.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 17:12, 4 Царств. 9:1, 3 Ездр. 3:23

2 1 Царств. 9:16

3 Лук. 2:4

4 Изх. 19:10

5 1 Царств. 17:13

6 Втор. 10:17, Деян. 10:34, 1 Парал. 28:9, Пс. 7:10, Иер. 11:20, Откр. 2:23

7 2 Царств. 13:3

8 2 Царств. 7:8, Пс. 77:71

9 Пс. 88:21

10 Деян. 7:46, 13:22

11 Съд. 16:20, Лук. 19:24

12 1 Царств. 8:11

13 1 Царств. 25:18

14 1 Царств. 18:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава