Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

CentOS 6.6

19:27:31 часа на 27 май 2015

Изтегляне

 • На страницата за изтегляне в колона "CD and DVD ISO Images" се щраква върху линка за съответния тип процесор i386 или x86_64 срещу версията, която искате де изтеглите.
 • Щраква се върху линка към огледален сървър от списъка, който се показва.
 • Щраква се върху линка на образа диск, който ще се тегли, например:
  CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso - за инсталационно дивиди, което в повечето случаи е достатъчно.

Ако ще се пробва на системата във VirtualBox, се създава нова машина, стартира се и се посочва да стартира системата от изтегления .iso образ на диск. Вижте CentOS as a Guest OS in VirtualBox.

Ако първо се зареди цялата система от сидито, на главния екран има икона "Install to Hard Drive".

Инсталиране

По време на инсталирането се задава:

 • Език (има и български, но превода е непълен)
 • Клавиатура, например "US (English)"
  (не избирайте българска клавиатура, защото ще пишете на кирилица, а при инсталирането трябва да се пише на латиница!)
 • Местоположение, например "Europe/Sofia"
 • Име на компютъра в мрежата
 • Парола на администратора
 • Избира се начин на разполагане на системата върху диска и какво да се направи със съществуващата система, ако има такава - дали новата система да заема целия диск или само част от него и т.н.

При първото стартиране след инсталиране се създава нов потребител.

Добавянето на клавиатура за кирилица става от System->Preferences->Keyboard.

Програмата Terminal се намира в меню Application->System tools.

В ролята на администратор с пълни права се влиза с команда su.

Текстовият редактор може да се отвори с команда gedit или от меню Applications->Accessories.

В случай че няма връзка с Интернет във файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
редът ONBOOT=no се променя на ONBOOT=yes и се рестартира системата.

Системата се актуализира със:
System -> Administration -> Software Update

За да се инсталират виртуалните добавки на VirtualBox:

 • От тук в зависимост от типа на процесора се изтегля и инсталира RPMForge.
 • От System -> Administration -> Add/Remove Software се намира и инсталират пакета DKMS и пакета kernel-devel.
 • Инсталират се виртуалните добавки.
 • Рестартира се системата за да се заредят виртуалните добавки.

MySQL сървър - mysqld

 • Лесно се намира и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • За задаване на парола на администратора и др. - с права на администратир:
  # mysql_secure_installation

PHP

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
  при проверка на зависимостите като зависим пакет се включва инсталирането и на Apache HTTP server. Така че ако се инсталира PHP няма да има нужда да се инсталира Apache.

Apache HTML сървър - httpd

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • Достъпът до порт WWW(HTML) 80/tcp се управлява със: System -> Administration -> Firewall
 • Файл за конфитуриране: /etc/httpd/conf/httpd.conf

phpMyAdmin

 • Конфигурира се достъп на yum до хранилището с пакети remi - с права на администратор:
  # cd /etc/yum.repos.d
  # wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi.repo

  Отваря се файл /etc/yum.repos.d/remi.repo и се променя реда:
  enabled=0 на enabled=1
 • Търси се и се инсталира phpMyAdmin със System -> Administration -> Add/Remove Software
 • За да се даде достъп и от външни машини до phpMyAdmin се редактира файл /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  рестартира се Apache и се спира и пуска отново SELinux.

За да може всеки потребител да си прави сайт
с URL: localhost/~username в директория /home/username/public_html

 • Във файл /etc/httpd/conf/httpd.conf се слага # пред
  # UserDir disabled, а се изтрива # от пред
  UserDir public_html
 • Изтриват се всички # пред редовете:
  <Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    <Limit GET POST OPTIONS>
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Limit>
    <LimitExcept GET POST OPTIONS>
      Order deny,allow
      Deny from all
    </LimitExcept>
  </Directory>
 • С права на администратор се рестартира Apache:
  # apachectl restart
 • С права на администратор се променят атрибутите на директорията на потребителя:
  # chmode -R 755 /home/username
 • Спира се и после пак се пуска SELinux

FTP сървър - vsftpd

 • Намира се и се инсталира със: System -> Administration -> Add/Remove Software
 • Спира се и се пуска със: System -> Administration -> Services
 • Достъпът до порт FTP 21/tcp се управлява със: System -> Administration -> Firewall
 • За да може всеки потребител да отваря с ftp собствената си деректория /home/username се подава команда с права на администратор:
  # setsebool -P ftp_home_dir on
  Вместо с команда настройките на SELinux може да се правят и със SELinux Configuaration GUI, който трябва да се изтегли и инсталира.

За FTP достъп до директорията на Apache сървъра /var/www/html

 • Създава се нов потребител, например webadmin с лична директория /var/www/html
 • # chown root:webadm /var/www/html -R
  # chmod g+s /var/www/html
  # chmod 770 /var/www/html
  # usermod -aG apache webadmin
  # apachectl restart

  Вижте тук.
 • Със System -> Administration -> SELinux Administration се превключва System Default Enforcing Mode на Desabled, новият потребител прави ftp връзка, а после отново се минава на Enforcing.