Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране