Представяне по теми

 • Докато не сте се регистрирали

 • След регистриране

 • Нашите принципи

   • Ученето е работа, която се върши от две страни преподаващ и обучаван, но по-тежката част се пада на обучавания. Затова очакваме активност и непрекъснато демонстриране от курсистите на свършеното от тях.
   • Като всяка работа ученето изисква умения. За успешно учене трябва да се развиват умения за учене, които считаме, че са по-важни от конкретния предмет, който се изучава, защото този предмет може непрекъснато да се променя според житейските ситуации, но умението за учене остава трайно и се ползва цял живот.
   • Ученето е необходимо на човека за да се приспособява успешно към обществото, което обитава, осъществява се в социална среда чрез общуване. Очакваме отвореност и непрекъснато общуване по време на обученията, за което се стараем да предоставим добри условия.
   • Има пряка връзка между знания и език. Наблягаме на усвояването и ползването на точни термини. Сигурен начин да докажете какво сте научили е да сте в състояние да говорите ясно за наученото и да го обяснявате на другите.
   • Знанията не са нито само практика, нито само теория. Основа е теорията, а нейното приложение в конкретни ситуации е практика и опит. Държим в обучението да се поставя здрава теоретична основа и върху нея да се градят уменията за практическа работа.
   • Практическата страна се диктува от нуждите на обучаваните, чрез вникване в техните ситуации, примери от тяхната практика и т.н.
   • Качествените знания не са знания "по принцип", а са винаги конкретни, точни, изпробвани и трайно запаметени.
   • По време на обучението се учи не само обучавания, преподавателите също непрекъснато се учат и приспособяват своето поведение и преподаване спрямо обучаваните. Всъщност, най-доброто, което преподавателят може да направи е да бъде добър пример за любознателност, комуникативност, деловитост и др.
   • Учебните програми не са табу, което трябва да се следва безкритично. Всеки курс и обучение, всяка учебна програма и материали трябва постоянно да се подобряват.
 • Указания