Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

  • Настоящият курс е направен с цел да демонстрира структурата на един учебен курс в системата Moodle и да покаже елементите, които могат да се съдържат в такъв курс. За да се ориентирате в предназначението на други курсове от този сайт, посветени на Moodle, посетете курса: Достъпна информация за Moodle.

    За повече информация за курсовете в Moodle, вижте страниците от документацията на Moodle на българскиКурсове и Главна страница на курс.

    Този курс е с тематичен формат и неговите секции съответстват на теми учебен материал. Зададена му е настройка "Разположение на курса" - "По една секция на страница", затова на главната страница от всички секции се показват само заглавията им във вид на хипервръзки, придружени от кратки резюмета, ако са написани такива.

    Настоящият текст е резюмето на секция "Тема 1". За да видите останалото съдържание на някоя секция, щракната върху заглавието й. 

    • Новинарският форум се нарича "Обявления" в по-новите версии на Moodle. Този форум се създава автоматично при създаване учебен курс. По подразбиране всички участници в курса са абонирани за този форум, което означава, че получават на имейлите си мненията от форума. В него могат да пишат нови мнения и да отговарят само преподавателите. Използва се за изпращане на важни съобщения до всички участници в курса.