Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • Ако е необходимо на студентите да се предостави множество от файлове, евентуално с различни формати, подредени в специфична структура от директории и поддиректории, всички тези файлове и съдъращата ги структура от директории може да се представи в Moodle курса с помощта на ресурса Папка.

      Настоящият текст се нарича описание на папката. То се вижда и на главната страница на курса, защото му е включена настройката "Показване на описанието на страницата на курса".

      Когато сте на страницата на курса, за да отворите страницата на дадена папка, щракнете върху името й. В случая това е хепервръзката "Пример за папка".