Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • Книгата е ресурс за представяне на значителен по обем текстов материал, който се структурира в глави и подглави и може удобно да се разпечатва, цялия или на отделни глави.