Представяне по теми

  • Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

    • С дейността задание може да се постави задача, решаването на която да изиска от студентите да въведат своя отговор в страницата на заданието с помощта на HTML редактора на Moodle, а в допълнително поле, ако бъде направена такава настройка, могат да напишат коментар относно изпълнението си.

    • С дейността задание може да се постави задача, решаването на която да изиска от студентите да изготвят файл, (например: документ за Word, електронна таблица, изображение, чертеж и др.) който да качат на страницата на заданието, а в допълнително поле, ако бъде направена такава настройка, могат да напишат коментар относно изпълнението си. Преподавателят задава настройки за броя и максималната големина на файловете.