Учебни записки

2. HTML

2.1. Основи на HTML

HTML е език за отбелязване, коя част от даден текст каква роля играе. За целта началото и края на всяка част, която трябва да се отдели за дадена роля, се отбелязват със специални маркери, наречени тагове.

Например, за отбелязване, че думите "Основи на HTML" са заглавие, пишем:

<h1>Основи на HTML</h1>

Тагът, който отбелязва началото се нарича отварящ таг (в примера <h1>), а този който отбелязва края на част от текст се нарича затварящ таг (в примера </h1>).

Част от хипертекстов документ, която започва с отварящ таг и завършва със съответния му затварящ таг се нарича елемент от този документ.

Всеки таг започва със знак < (по-малко) и завършва със знак > (по-голямо). Тази двойка знаци < >, понякога, се нарича ъглови скоби.

Отварящият таг и затварящият таг, който му съответства, имат еднакви имена. В примера името е h1.

Името на таг означава каква е ролята на елемента (текста, заграден с двойката от отварящ и затварящ таг). Името в отварящия таг се намира непосредствено след знака <. В затварящият таг пред името има знаци </.

В случая h1 е името на таг за главно заглавие. h2 е име на таг за подзаглавие. h3 - за под-подзаглавие и т.н. до h6. Частите от текста, отбелязани с тагове за заглавие се показват от браузъра с по-едър, получер шрифт, отделени с известно разстояние, отгоре и отдолу.

Тагът за отбелязване на абзац е с име p. Всеки абзац започва на нов ред и най-често браузърите, вмъкват малко разстояние между абзаците. Ето един пример:

<p>Това е един абзац.</p>

<p>А това е друг абзац.</p>

Някои тагове, нямат нужда от затваряне и се наричат празни (empty) тагове. Това са тагове, който означават, че на тяхното място трябва да се вмъкне нещо. Например: <br> е таг за вмъкване на нов ред. Където срещне този таг браузърът прекъсва текущия ред букви и започва да изобразява следващите след този таг букви на нов ред.

Понякога тагове се затварят не чрез добавяне на отделен затварящ таг, а с добавяне на обратна наклонена черта преди знака >. Например:

вместо: <br></br> се пише: <br />

(Да се пише <br /> е задължително във версията на HTML означавана като XHTML, но в HTML5 използваме просто <br>).

Елементите трябва да са вложени един в друг. Това означава, че когато един елемент започва във вътрешността (след отварящия таг) на друг елемент, той е вложен елемент и следва да свърши преди края на елемента, който го съдържа. Затварящият таг на вложения елемент трябва да се намира преди затварящия таг на съдържащия го елемент. Например:

<h1>Основи на <span>HTML</span></h1> - правилно

<h1>Основи на <span>HTML</h1></span> - неправилно

В отварящия таг, между ъгловите скоби, може да се вмъкнат атрибути, които дават на браузъра допълнителна информация. Например, в тага за хипервръзка с име a се вмъква атрибут, който съдържа URL-а, към който сочи хипервръзката. Например: хипервръзка с текст "Сат на ВСУ" се съставя така:

<a href="http://www.vsu.bg">Сайт на ВСУ</a>

Атрибутите имат имена и стойности. Името на атрибута се отделя от неговата стойност със знак =, а стойността се загражда в двойни кавички "". В примера, атрибутът за URL носи име href и има стойност http://www.vsu.bg.

Текстът, предназначен за четене от хората преглеждащи дадена страница, с вмъкнатите в него HTML тагове се нарича HTML код на тази страница. Сървърът изпраща като отговор на заявките от браузърите именно HTML код. Този код може да е приготвен предварително, да се съхранява във файлове (html файлове) и работата на сървъра да се състои само в изпращане на съдържанието на тези файлове (когато имаме статични страници), но HTML код може да се генерира и в момента на изпращане (при динамичните страници).

Още за конкретни тагове и техните атрибути ще научите в следващите глави, а ето и някои препратки към външни страници:

Още тагове вижте на страница: Основни тагове, или на английски: по-дълъг списък тагове, и списък атрибути.

Специфичното за HTML5 - в учебниците: HTML5 IntroductionHTML5 Tutorial (на английски)

Формалната, публикувана от консорциума W3C спецификация: HTML.