Пример за ресурс Книга

Книгата е ресурс за представяне на значителен по обем текстов материал, който се структурира в глави и подглави и може удобно да се разпечатва, цялия или на отделни глави.

1. Въведение

Тази книга е малка по обем и е създадена с демонстрационна цел. В нея ще представим възможностите на Moodle ресурса Книга.

Обърнете внимание, че когато сте отворили книга, сред блоковете на Moodle, вляво или вдясно, има нов блок "Съдържание", показващ списак с хипервръзки за отваряне на главите на книгата.

За да отворите някоя друга глава щракнете върху заглавието й в блок "Съдържание".

Ако искаде де преминете към следващата глава или да се върнете на предишната глава, щракнете върху триъгълните стрелки, намиращи се в дясно над и под текста на тази глава.