15. Бази данни

15.1. MySQL в XAMPP

След стартиране на програмата за управление на сървърите от файл C:\xampp\xampp-control.exe, ако в прозореца ѝ се щракне бутона Start срещу реда с надпис MySQL, то след секунди надписът се оцветява в зелено, което означава, че сървър MySQL вече работи. (Ако сървърът стартира за първи път, се показва съобщение от защитната стена на Windows, в което трябва да се щракне бутона Allow Access.)

Когато сървърите Apache  и MySQL са стартирани и функционират, отваряме с браузър адреса на локалния сървър http://localhost и щракваме върху хипервръзката phpMyAdmin.

Това отваря страницата на панел за управление на MySQL базите данни phpMayAdmin.

В следващата глава ще разгледаме действия, които се извършват с помощта на phpMyAdmin.