четвъртък, 20 юни 2024, 22:54
Сайт: Онлайн курсове
Курс: Онлайн курсове (4.3)
Речник: Речник - съкращения и термини
B

BIM

Building Information Modelling

C

CFD

Computational Fluid Dynamics

F

FEA

Finite Element Analysis

Метод на крайните елементи

J

JRC

Joint Research Centre - Съвместен изследователски център към Европейската комисия

M

Moodle

Свободен софтуер, представляващ система за управление на учебни курсове, използван на този сайт.

N

NGO

Non-governmental organization

Б

Блок

Част от страница, обикновено оградена с рамка, която показва определена информация, например: последно отваряните курсове; курсовете, в които е записан потребителя; календара; списъка с предстоящи събития; списъка на влезлите в момента в сайта потребители и т.н.

Д

Дейност

Дейностите са части от курсовете, в които от студентите се изискват активни действия, например: задания, които трябва да изпълнят, да отговарят или задават въпроси, да напишат коментар или мнение, да качат файл и т.н.

Документация

Документацията на Moodle на английски и някои други езици се поддържа на специален сайт https://docs.moodle.org

В най-долната част на всяка страница, показвана от Moodle, от преподавателите и от администраторите се вижда хипервръзка "Moodle документация за тази страница". По подразбиране тази хипервръзка отваря съответна страница от официалния сайт за документация, но чрез настройки може да се посочи да отваря и друг сайт, както и да се вижда и от други потребители, а не само от преподаватели.

На настоящия сайт, хипервръзката "Moodle документация за тази страница" отваря сайт с документация, написана на български и хипервръзката се вижда и от студентите.

 

М

Моето табло

Моето табло е първата страница, която се отваря след като влезете в сайта с потребителско име и парола.

Нагледна информация за частите на страницата, може да получите ако щракнете хипервръзката, намираща се в най-долната част от страницата "Повтаряне на обиколката за тази страница".

 

Н

Начална страница

Началната страница е страницата, която невлезли в сайта с потребителско име и парола потребители виждат при отваряне на адреса: vanyog.com/moodle.

Когато невлязъл потребител е отворил друга страница хипервръзка към началната страница може да види в навигацията на сайта.

След влизане с потребителско име и парола, на по-предно място в навигацията се показва страница "Моето табло", а хипервръзката "Начална страница" е непосредствено след това.

Началната страница може да се отвори и с щракване върху номера на версията на сайта.

 

О

Обиколка на страница

Обиколка на страница се нарича нагледно представяне на информация за различни части на текущата страница. Състои се от последователни стъпки, като при всяка стъпка чрез промяна на цветовете се откроява определена част от страницата, а в изскачащ прозорец се вижда обяснителен текст за предназначението на откроената част.

С бутони "Обратно", "Още" и "Край", потребителят може съответно: да се върне на предишна стъпка, да премине към следващата стъпка или да прекрати обиколката.

Не за всички страници са предвидени обиколки. Обиколките се активират (и, ако е необходимо се инсталират или съставят) от администратор на сайта за избрани от него страници, например: Началната страница на сайта, страница "Моето табло" и др.

Обиколката на страница започва автоматично при първото отваряне на тази страница от потребителя, а след като потребителя изгледа или прекрати обиколката, тя може да се повтори с щракване на хипервръзката в най-долната част на страницата "Повтаряне обиколката на тази страница".

Р

Ресурс

Текст, файл, страница, видео и др., които които студентите могат да преглеждат пасивно, без да се изискват от тях други активни действия.

С

Съобщение

Съобщенията се изпращат от един потребител на системата Moodle до друг потребител на същата система. Съобщенията се пишат от изпращачите.

За управляване на съобщенията влезлите в сайта потребители виждат бутон за съобщения с изображение на облаче . Ако има пристигнали съобщения върху този бутон се вижда числото на пристигналите, непрочетени още съобщения.

Щракването върху бутона облаче отваря прозорец, показващ списък на съобщенията. Този прозорец се затваря с повторно щракване на същия бутон.

 

 

У

Уведомление

Това е автоматично генерирано от системата съобщение, изпращано на различни потребители, когато настъпи събитие, касаещо съответния потребител.

Уведомленията се изпращат от различните модули на системата до профила и/или имейла на получателя, според зададените от него предпочитания.

За управляване на уведомленията влезлите в сайта потребители виждат бутон за уведомления с изображение на камбана . Ако има пристигнали уведомления върху този бутон се вижда числото на пристигналите, непрочетени още уведомления.

Щракването върху бутона камбана отваря прозорец, показващ списък на уведомленията. Този прозорец се затваря с повторно щракване на бутона камбана.

Пълният текст на отделните уведомления се отваря с щракване върху краткия им текст в списъка или с щракване на специалната хипервръзка "Преглед на цялото уведомление", до съкратения текст.

Бутонът  в заглавната лента на списъка с уведомления отбелязва всички уведомления като прочетени.

Бутонът зъбно колело отваря страница за задаване на предпочитанията на потребителя за получаване на уведомления.

На страницата за предпочитания се вижда списък на модулите и събитията, при които всеки модул изпраща уведомление. Срещу всяко събитие потребителят може да определи дали да получи уведомлението си в сайта или на имел, в зависимост от това дали събитието настъпва, когато е влязъл в сайта или не е влязъл.

 

Х

Хамбургер - бутон

Така се нарича бутонът за навигация с изображение .

Щракването върху този бутон алтернативно показва или скрива главния панел за навигация, в който има хипервръзки към други страници от сайта.