Компютърни програми - Ваньо Георгиев

 начало   новости   контакт   дарения 


e-mail:  

Получаване на ключ


Изучаване на машинопис
Компютърна Библия нова версия

Други безплатни програми


Сайтове
За образование

Online правописен речник
Физика
Статии


Интернет връзки
Благотворителност

Кажете на приятел

Google

Ваньо Цветанов Георгиев
Списък научни публикации

подредени в обратен хронологичен ред (от най-новата към най-старата)

 1. Георгиев, В. Г., 2005, Физиката в българското интернет пространство, ХХХIII национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката и информационните и комуникационни технологии”, 7-10 април, Варна. (тук)
 2. Горанова, Г., В. Георгиев, Цв. Миховски, 2004, Селекционна оценка на диплоидни образци червена детелина (Tr. pratense L.), Юбилейна научна конференция по случай 50 години Институт по фуражните култури - Плевен: “Устойчиво фуражно производство за ефективно животновъдство”, 8-9 Юни, 2004 г., Плевен.
 3. Георгиев, В., 2003, Някои практически решения за прилагане на MathML при представяне на математически формули с перспектива за използване в обучението по физика, Научно-методическо списание “Физика”, 4/2003, стр. 30-34. (191KB .pdf файл)
 4. Кирчев, Хр. , В. Георгиев, М. Василева, 2002, Многогодишни тенденции в изменението на добива в двуполката пшеница-царевица в следствие на продължително минерално торене. II. Царевица, Юбилеен симпозиум “50 години Овощарски институт – Пловдив”, 1.11. 2002 г.
 5. Ivanova, I., D. Kostova, V. Georgiev, 2002, Grouping of Phaseolus vulgaris cultivars and breeding lines according to their succeptibility to Cucumovirus CH 39-BG on the basis of cluster analysis, First symposium on horticulture, 16-20 October, 2002, Ohrid, Republic of Macedonia.
 6. Иванова, И., В. Георгиев, Д. Костова, Кластер-анализ на селекционни линии краставици в зависимост от степента на устойчивост спрямо краставично-мозаичния вирус (CMV), Научна конференция с международно участие “80 год. Висше агрономическо образование в България”, XI. 2001 г. Пловдив.
 7. Георгиев В., М. Василева, А. Матеева, Характеристика и групиране на сортове картофи на основата на кластер анализ чрез специфични показатели. Юбилейна научна сесия: 50 години Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, 1 юни 2001 г., гр. Добрич
 8. Кирчев Хр., В. Георгиев, М. Василева. Многогодишни тенденции в изменението на добива в двуполката пшеница - царевица в следствие на продължително минерално торене. І. Пшеница. Юбилейна научна сесия: 50 години Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, 1 юни 2001 г., гр. Добрич
 9. Георгиев В., Безплатен софтуер от Internet, подходящ за използване в обучението по физика в средните и висши училища. 29-та Конференция по въпросите на обучението по физика: "Учебните програми по физика в средните и висшите училища, Смолян, 10-12 май 2001 г." (Вижте тук)
 10. Panayotov N., V. Gueorguiev, I. Ivanova, Characteristics and grouping of F1 pepper (Capsicum annuum L.) hybrids on the basis of cluster analysis by morphological characteristics of fruits. Capsicum & eggplant newsletter. № 19, 2000, University of Turin, Italy, p 62-65.
 11. Panayotov N., V. Gueorguiev, I. Ivanova, Characteristics and grouping of F1 pepper (Capsicum annuum L.) hybrids by morphological characteristics of fruits, VII congress of Polish plant breeders "Horticultural plant breeding to start with XXI century" - Lublin, 4 - 5 February 1999
 12. Аладжаджиян, А., Е. Михайлова, И. Перухов, В. Георгиев, Г. Лечов, Ръководство по физика, Академично издателство на ВСИ, Пловдив, 1989 г.
 13. Георгиев, В. Г., А. Матеева, Математическо моделиране на взаимоотношенията между Leptinotarsa decemlineata Say и Coccinella septempunctata, IV Национална конференция по ентомология, София, 2-6 юни, 1997.
 14. Михайлова, Е., В. Георгиев, И. Панчев и З. Велчев, Приложение на цветните характеристики за прогнозиране на срока за съхранение на сушени гъби, Висш селскостопански институт - Пловдив, Научни трудове, т. ХLII, 1996 г. (102 KB - 14-bg.djvu, 48 KB - 14-en.djvu)
 15. Mihaylova, V. Gueorguiev, Z. Zaprianov, K. Mihov, Determining the adhesion of pesticide solutionse, First Balcan Symposium Vegetables & Potatoes, 4 - 7 june 1996.
 16. Babrikov T. D., V. Ts. Gueorguiev, R. A. Meranzova, Agrobiological Study of Short-Day Onion Cultivars in the Conditions of South Bulgaria, First Balcan Symposium Vegetables & Potatoes, 4 - 7 june 1996.
 17. Аладжаджиян, А., Е. Михайлова, В. Георгиев, Спектро-фотометричният анализ в обучението по агрофизика, ХХIV национална конференция по въпросите на обучението по физика, Габрово, 3 - 5 май 1996 г.
 18. Aladzhadzhiyan, A. G., D. A. Khadzhiatanasov, V. Tsh. Georgiev, Seed Coat Transperacy of Maize, Soybean and Bean, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1 (1995), 23-26
 19. Димитров, И., В. Георгиев, Сравнително изпитване на продуктивността на четири сорта соя в Пловдивския регион, Научни трудове, т. ХХХIХ, Висш селскостопански институт - Пловдив, 1994 г.
 20. Аладжаджиян, А., Д. Хаджиатанасов, Ем. Михайлова, И. Перухов, В. Георгиев, Г. Лечов, Ръководство за лабораторни упражнения по физика, ВСИ - Пловдив, 1994
 21. Хаджиатанасов, Д., В. Георгиев, А. Аладжаджиян, Изследване прозрачността на обвивката на семена от царевица, соя и фасул. сп. "Растениевъдни науки", 1993, год. ХХХ, N 1-4, стр. 115-117.
 22. Babrikova T., V. Georgiev, M. Vassileva, A. Mateeva, Correlations between the Harmful and Pretatory Entomofauna in Alfalfa, Сборник трудови од ХVIII советуванье за заштита на растениjата, Охрид 9-10 ХI 1993, година V, том V. 53-59
 23. Георгиев В., Р. Ангелова, Имитационен модел на популация на люцернов листояд Phytodecta fornicata Brugg. (Coleoptera chrisomelidae), сп. "Растениевъдни науки", 1993, год ХХХ, N. 9-10, стр. 77-80.
 24. Лечов Г., В. Георгиев, Модел на замърсяването на почвите с тежки метали в района на КЦМ - Пловдив, Как да решим екопроблемите на България - сборник доклади, Висша книжна школа "СИРИУС 4", В. Търново, 1992.
 25. Георгиев В., Д. Хаджиатанасов, А. Аладжаджиян, Възможности за приложение на кондуктометрични измервания за диагностика на измръзването на цветните пъпки при прасковата, Доклади представени на Четвъртия национален симпозиум с международно участие "Физика - селскостопанско производство", София, 11-14 ноември, 1991, том I: Пленарни доклади - Агрофизични методи и апаратура, Съюз на физиците в България, Съюз на учените в България, НИИПА "Н. Пушкаров", Българско астронавтическо дружество, ФНСТ по селско стопанство, ДЗИ.
 26. Георгиев В., М. Василева, А. Матеева, Върху гостоприемниковата способност на люцерната, Първа национална конференция по ентомология, София, 28-30 октомври, 1991, Съюз на учените в България, Българско природоизпитателно дружество - секция по ентомология.
 27. Ангелова Р., М. Гюрова, Г. Мургова, Хр. Трайков, В. Георгиев, Г. Георгиев , Методика за създаване на единна база за компютъризирани методи при програмиране на неприятели по културните растения, Научни трудове, т. ХХХV, кн. 3, 1990, Висш селскостопански институт - Пловдив.
 28. Тодоров М., В. Георгиев, Алгоритъм за съставяне на стратегия за борба с вредител по селскостопанските култури, осигуряващ минимум на разходите за продължителен интервал време, Научни трудове, т. ХХХIV, кн. 4, 1989, Висш селскостопански институт - Пловдив, Трета научна конференция с международно участие "Интензификация на селскостопанското производство".
 29. Василева М., А. Матеева, Д. Ковачева, В. Георгиев, Един модел на зависимостта "концентрация - ефект" за някои инсектициди спрямо ларви на колорадски бръмбар, Научни трудове, т. ХХХIV, кн. 2, 1989, Висш селскостопански институт - Пловдив, Трета научна конференция с международно участие "Интензификация на селскостопанското производство".
 30. Матеева А., М. Василева, В. Георгиев, Пространствено разпределение на колорадски бръмбар и схема за последователно вземане на проби от него, Научни трудове, т. ХХХIV, кн. 2, 1989, Висш селскостопански институт - Пловдив, Трета научна конференция с международно участие "Интензификация на селскостопанското производство"
 31. Ангелова Р., Г. Джелепов, В. Георгиев, Проучване влиянието на някои абиотични фактори върху динамиката на диапаузиране на гъсениците на ябълковия плодов червей, Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae, Lep.) с помощта на ЕИТ, Научни трудове, т. ХХХIII, кн. 3, 1988, Висш селскостопански институт - Пловдив.
 32. Хаджиатанасов Д., А. Аладжаджиян, В. Георгиев, Изследване спектъра на поглъщане на обвивката на царевични семена, Трудове на третия национален симпозиум "Физика - селскостопанско производство", Плевен, 28-30 септември, 1988 г., I част, Дружество на физиците в България.

 

Вижте класирането
на този сайт в:
Гласувай за тази страница в BGTop.net
Гласувай за тази страница в Българския ТОП

 
.: Последна промяна: 21 януари 2018 г. | Мнения за тази страница :.


Моля, не се колебайте да казвате своето мнение за този сайт и представените програми, или да давате предложения.
Страниците на сайта са редактирани с VGEdit 1.0
Copyright © 2004-2024 Vanyo Georgiev