Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax

Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране